Seniorvakantie

Op deze pagina

  Doelstelling van de maatregel

  Omdat een werknemer zijn recht op jaarlijkse vakantie opbouwt door zijn tewerkstelling in het vorige kalenderjaar (= het vakantiedienstjaar), is het mogelijk dat (oudere) werknemers die na een lange inactiviteitsperiode het werk hervatten, in dit vakantiedienstjaar onvoldoende dagen gepresteerd hebben om in het vakantiejaar  recht te hebben op de volledige vier weken vakantie.   Dit zou een struikelblok kunnen zijn voor ouderen om zich opnieuw in het arbeidsproces in te schakelen.  Daarom heeft de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact een regeling uitgewerkt waarbij 50-plussers, die het werk hervatten en in het vakantiejaar geen recht hebben op de volledige vier weken vakantie, seniorvakantiedagen worden toegekend.  Dit betekent dat oudere werknemers, bovenop de gewone vakantiedagen waarop ze eventueel recht hebben, recht hebben op seniorvakantiedagen met een bijhorende seniorvakantie-uitkering ten laste van de RVA.

  De voorwaarden

  De oudere werknemers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :

  • werknemer zijn in loondienst die onder het toepassingsgebied van de vakantiewetgeving valt;
  • met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn (als arbeider of bediende);
  • op 31 december van het vakantiedienstjaar minstens 50 jaar zijn;
  • in het vakantiedienstjaar volledig werkloos of invalide geweest zijn en om die reden geen recht hebben op de volledige vier weken betaalde vakantie.

  Seniorvakantiedagen

  De seniorvakantie kan enkel na uitputting van de gewone betaalde vakantie worden opgenomen.  Zo zal bijvoorbeeld de oudere die in het vorige kalenderjaar reeds een aantal maanden gewerkt heeft als werknemer, krachtens deze tewerkstelling recht hebben op vakantiedagen. Pas na uitputting van deze dagen kan hij de extra dagen seniorvakantie opnemen tot maximum vier weken vakantie in het totaal.
  De seniorvakantie kan enkel genomen worden tijdens de arbeidsovereenkomst.  Zodra de oudere werknemer werkloos is of een ander statuut heeft dan loontrekkende kan hij geen beroep meer doen op de seniorvakantiedagen.

  Seniorvakantie-uitkering

  De werknemer geniet voor elke dag bijkomende vakantie een seniorvakantie-uitkering ten laste van de RVA.  Deze uitkering wordt beschouwd als een werkloosheidsuitkering; de oudere werknemer mag tijdens de seniorvakantie derhalve geen beroeps- of ander vervangingsinkomen genieten. 
  De seniorvakantie-uitkering bedraagt 65% van het theoretisch brutoloon voor de eerste maand tijdens dewelke de werknemer seniorvakantie neemt.  Het in acht genomen maandloon is evenwel begrensd tot 2.191,26€ (brutobedrag, geïndexeerd op 1 juni 2016).  De daguitkering bedraagt daardoor maximum 54,78€ (brutobedrag, geïndexeerd op 1 juni 2016 en gerekend in zesdagenweek).

  Op dit bedrag wordt 10,09% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

  Procedure

  Om de vakantie-uitkering te genieten dient de werknemer een aanvraag (formulier C103 - seniorvakantie-werknemer) in bij zijn uitbetalingsinstelling uiterlijk op het einde van de maand februari van het jaar dat volgt op het vakantiejaar.  Hij voegt hierbij het bewijs van seniorvakantie (formulier C103 - seniorvakantie-werkgever) dat hem door zijn werkgever overhandigd wordt tijdens de maand waarin de werknemer in het vakantiejaar voor het eerst seniorvakantiedagen opneemt.

  Opmerking : indien de werkgever gebruik maakt van de elektronische aangifte bij de RVA, dient de werknemer enkel zijn eigen formulier in bij zijn uitbetalingsinstelling.

  Inwerkingtreding

  1 januari 2007.

  Juridisch kader

  • Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (Belgisch Staatsblad 30 december 2005)
  • Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad 28 december 2007)
  • Koninklijk besluit van 24 januari 2007 tot wijziging van de artikelen 36bis, 78bis, 131ter, 133 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de seniorvakantie-uitkering (Belgisch Staatsblad 31 januari 2007)
  • Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

  Bevoegde instanties en nuttige adressen

  • Uw uitbetalingsinstelling
  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
   Keizerslaan 7
   1000 BRUSSEL
   tel. 02/515.41.11, fax 02/514.11.06
   www.rva.fgov.be