Mogelijkheden binnen het tijdskrediet

Op deze pagina

  De cao nr. 103 geeft aan de werknemers het recht om onder bepaalde voorwaarden de arbeidsprestaties volledig te schorsen of gedeeltelijk te verminderen met de helft of 1/5de om daarna terug aan de slag te gaan in dezelfde functie.

  Binnen het tijdskrediet bestaan momenteel twee stelsels:

  • het tijdskrediet met motief, dat de werknemers toelaat om in een aantal omstandigheden (m.n. wegens bepaalde motieven) de arbeidsprestaties tijdelijk volledig te onderbreken of tijdelijk te verminderen tot een halftijdse of viervijfde betrekking en dit voor een duur van maximum 36 of 51 maanden (naargelang het motief);
  • de landingsbanen voor oudere werknemers, die de werknemers vanaf 55 jaar (of vanaf 50 jaar in een aantal uitzonderingsgevallen) de mogelijkheid bieden om zonder maximumduur een 1/5de of halftijds tijdskrediet op te nemen.

  Het gaat om twee autonome stelsels. Deze rechten staan m.a.w. volledig los van mekaar en kunnen, binnen de vastgestelde limieten, dus allebei worden opgenomen door eenzelfde werknemer.

  Om aanspraak te kunnen maken op een tijdskrediet met motief of een landingsbaan moet de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Naast een anciënniteitsvoorwaarde die in beginsel voor elk tijdskrediet (d.w.z. ongeacht het stelsel of de opnamevorm) geldt, zijn er ook nog specifieke voorwaarden per stelsel (en afhankelijk van het motief of de landingsbaan, bv. de beroepsloopbaanvoorwaarde in het kader van de landingsbanen en voorwaarden gelinkt aan de opnamevorm (o.a. de tewerkstellingsvoorwaarde).

  De werknemer die aan de voorwaarden voldoet om een tijdskrediet met motief of landingsbaan op te nemen, zal hiertoe een aanvraag moeten indienen bij zijn werkgever, die vervolgens op zijn beurt een aantal regels met betrekking tot de wijze van uitoefening, uitstel en intrekking en de organisatie moet naleven.  

   

  Opgelet! 

  Bij werkgevers met meer dan 10 werknemers op 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het tijdskrediet wordt aangevraagd, is het opnemen van tijdskrediet een recht. Bij werkgevers met 10 werknemers of minder is de instemming van de werkgever vereist.