Het corona-tijdskrediet

Op deze pagina

  Inleiding

  Het corona-tijdskrediet is een tijdelijke maatregel vanaf 1 juli 2020 die kadert in een reeks maatregelen die als doel hebben om het aantal ontslagen ten gevolge van de impact van de corona-crisis op de economische activiteit te beperken.

  In dit kader verwijzen we ook naar:

  Werkgevers

  Het gaat om werkgevers op wie een erkenning als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering van toepassing is zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

  U vindt meer uitleg over deze erkenningen op de pagina stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

  In afwijking van deze regeling kan de erkenning als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering bekomen worden zonder dat een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfsvoorheffing.

  De maatregelen kunnen worden toegepast voor de volledige duur van de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. De erkenningsperiode mag echter ten vroegste ingaan vanaf 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020.

  De werknemers

  Enkel de voltijdse werknemers komen in aanmerking voor het corona-tijdskrediet. Voor de halftijdse regeling komen ook werknemers in aanmerking met arbeidsprestaties van ten minste 3/4de van een voltijdse betrekking in de onderneming.

  Vormen en duur

  Het corona-tijdskrediet kan de vorm aannemen van een vermindering van de arbeidsprestaties tot de helft of een vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde.

  De duurt van het corona-tijdskrediet bedraagt minstens één maand en maximaal zes maanden. Het corona-tijdkrediet kan worden hernieuwd waarbij de nieuwe periode niet noodzakelijk onmiddellijk hoeft aan te sluiten bij de voorgaande periode. Elke afzonderlijke periode moet echter wel minstens één maand bedragen en de totale duur kan geen zes maanden overschrijden.

  Het corona-tijdskrediet kan ten vroegste ingaan vanaf 1 juli 2020.

  De volledige duur van het corona-tijdskrediet moet gelegen zijn in de periode van erkenning van de werkgevers als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

  Modaliteiten

  Het is in principe de werkgever die de werknemer voorstelt om het corona-tijdskrediet te nemen. Indien de werknemer akkoord gaat, dient een schriftelijke overeenkomst over de tijdelijke vermindering van de arbeidsprestaties te worden vastgesteld conform artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet.

  De verminderde arbeidsduur moet gemiddeld worden gerespecteerd conform artikel 26bis, §1, van de arbeidswet.

  Indien de werkgever tijdens het corona-tijdskrediet de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigt zonder dringende reden en zonder inachtneming van de opzeggingstermijn dan wordt de aan de werknemer verschuldigde opzeggingsvergoeding vastgesteld rekening houdend met het lopende loon waarop de werknemer aanspraak had kunnen maken indien hij zijn arbeidsduur niet had verminderd.

  Uitkering van de RVA

  De werknemer die zijn arbeidsduur vermindert in het kader van het corona-tijdskrediet, kan een onderbrekingsuitkering van de RVA ontvangen. Het bedrag van deze uitkering is even hoog als bij opname van het gewone tijdskrediet.

  De werkgever kan een aanvullende vergoeding betalen aan zijn werknemer bovenop de onderbrekingsuitkering. In dat geval mag het totale bruto-inkomen van de werknemers in corona-tijdskrediet niet hoger zijn dan het bruto-inkomen van de werknemer voorafgaand aan de vermindering van de arbeidsprestaties. Daarbij wordt rekening gehouden met het brutoloon, de onderbrekingsuitkering van de RVA, eventuele gewestelijke premies zoals de Vlaamse aanmoedigingspremie, en de aanvullende vergoeding van de werkgever.

  Voor meer informatie over de uitkering, kunnen we verwijzen naar de website van de RVA.