Bijzondere situaties

Op deze pagina

  Verlenging van het tijdskrediet   

  Onder bepaalde voorwaarden kan een werknemer de uitoefening van zijn recht verlengen. 

  Er zijn twee soorten :

  • verlenging binnen het tijdskrediet met motief;
  • verlenging binnen het stelsel van de landingsbanen.  

  Een verlenging veronderstelt dat de werknemer een nieuwe aanvraag indient tijdens de periode van tijdskrediet.  Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij de eerste aanvraag (o.a. de 5%-drempel),  met uitzondering evenwel van de tewerkstellingsvoorwaarden die vervuld moeten zijn op het moment van de oorspronkelijke aanvraag. 

  Dezelfde voorwaarden gelden ook qua modaliteiten van de kennisgeving (met uitzondering evenwel van de kortere termijn wanneer het een werknemer betreft die zijn palliatief verlof heeft uitgeput en zonder onderbreking zijn recht verder wil uitoefenen, zie "termijn voor het indienen van de aanvraag") en organisatieregels

  Voorbeeld: een werknemer van een onderneming met 100 werknemers neemt een 1/5de tijdskrediet voor 1 jaar, van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.  Hij vraag op 1 oktober 2017 een verlenging aan met een jaar. Deze aanvraag zal opnieuw getoetst moeten worden aan de 5%-(of een eventueel gewijzigde) drempel en desgevallend onderworpen moeten worden aan het voorkeur- en planningsmechanisme. 

  Overstap van tijdskrediet zonder motief naar tijdskrediet met motief    

  Hoewel het tijdskrediet zonder motief op 1 april 2017 werd afgeschaft, is het toegestaan dat de werknemers die op dat moment nog gebruik maakten van het tijdskrediet zonder motief, de aangevraagde periode verder opnemen. 

  Wanneer zij vervolgens willen overstappen naar het tijdskrediet met motief wordt dit niet als een verlenging  beschouwd. Dit betekent dat opnieuw voldaan moet zijn aan de tewerkstellingsvoorwaarden.  Merk hierbij  evenwel op dat CAO nr.103 alle periodes van tijdskrediet  neutraliseert.  

  In dergelijk geval dient verder ook opnieuw voldaan te zijn aan alle andere voorwaarden, b.v. de 5%-drempel.

  Overstap van thematische verloven naar tijdskrediet 

  De overgang van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof) naar een tijdskrediet is toegestaan voor zover de voorwaarden zijn vervuld. We herinneren eraan dat zowel periodes van volledige onderbreking als periodes van vermindering van prestaties in  het kader van een thematisch verlof worden geneutraliseerd (zie "Geneutraliseerde situaties"). 

  Werknemers die hun recht op tijdskrediet uitoefenen onmiddellijk nadat ze hun recht op thematisch verlof (in het kader van de specifieke regelgeving rond palliatief verlof en verlof voor medische bijstand) hebben uitgeput, worden slechts in beperkte mate in aanmerking genomen voor de berekening van de 5%-drempel (zie "Organisatieregels binnen de onderneming"). 

  Vervroegde stopzetting van het tijdskrediet

  Een vroegtijdige stopzetting van de uitoefening van het tijdskrediet (ongeacht welke modaliteit) is slechts mogelijk met het akkoord van de werkgever. 

  OPGELET 

  Een vroegtijdige stopzetting voordat de geldende minimumperiodes (3 of 6 maanden) verstreken zijn, kan leiden tot een terugvordering van de onderbrekingsuitkeringen door de RVA

  Overdracht van onderneming

  Wanneer een werknemer verandert van werkgever waarbij deze verandering het gevolg is van een overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming krachtens een overeenkomst, dan behoudt deze werknemer in principe zijn anciënniteit in het kader van cao nr. 103 ( op basis van de C.A.O. nr.32bis van 7 juni 1985). 

  Met een overgang van onderneming wordt bedoeld : de overgang, met het oog op de voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan.

  Voorbeeld : Een werknemer werkt 5 jaar voltijds voor werkgever X. Op een gegeven moment wordt de afdeling waar de betrokken werknemer werkt krachtens een overeenkomst overgedragen aan werkgever Y waarbij het de bedoeling is dat de betrokken activiteit gewoon wordt voortgezet. Ingevolge de toepassing van CAO nr.32bis zal de betrokken werknemer zijn bij werkgever X opgebouwde anciënniteit meenemen naar werkgever Y. Deze werknemer zal dan ook b.v. direct een 1/5de loopbaanvermindering kunnen nemen bij werkgever Y, mits uiteraard ook voldaan is aan alle andere voorwaarden.