Regelingen op sector- en/of ondernemingsvlak

Op deze pagina

  De cao nr.103 geeft aan de sectoren en / of ondernemingen de mogelijkheid om de volgende punten te regelen :

  Toepassingsgebied

  Via een sector-CAO  of ondernemings-CAO kunnen bepaalde categorieën van werknemers ( bijvoorbeeld werknemers met leidende functie) uitgesloten worden van het recht op voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet.

  Deze uitsluitingsmogelijkheid wordt echter niet toegekend aan ondernemingen die ressorteren onder een paritair (sub)comité dat bij sector-CAO deze afwijkingsmogelijkheid uitdrukkelijk verwerpt.

  Opening van het recht op volledig en halftijds tijdskrediet met motief 

  Via een sector-CAO  of ondernemings-CAO kan het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met motief worden geopend voor maximaal 51 maanden voor bepaalde zorgmotieven en voor maximaal 36 maanden voor het volgen van een opleiding.

  Wijziging van de 5% drempel

  Om het totaal aantal werknemers te berekenen die hun recht in het kader van CAO nr.103 gelijktijdig kunnen uitoefenen, wordt de drempel van 5 % toegepast.

  Teneinde rekening te houden met de behoeften van de ondernemingen en met de bijzondere situaties van ondernemingen met minder dan 50 werknemers kan deze 5 % drempel als volgt gewijzigd (verhoogd of verlaagd) worden:

  • op het niveau van het paritair (sub)comité :  door een sector-CAO

  • op ondernemingsniveau : door een ondernemings-CAO of door een aanpassing van het arbeidsreglement

  Deze 5 % drempel kan evenwel niet op ondernemingsvlak gewijzigd worden indien het paritair (sub)comité waaronder deze onderneming ressorteert een dergelijke wijzigingsmogelijkheid uitsluit.

  Recht op 1/5-loopbaanvermindering voor ploegenarbeiders

  Voor de werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 dagen of meer, worden de nadere regels voor het organiseren van het recht op loopbaanvermindering van een dag per week of een gelijkwaardige regeling bij een sector-CAO en/of een ondernemings-cao vastgesteld.

  Voorkeur-en planningsmechanisme

  Bij overschrijding van de 5 % drempel wordt een voorkeur-en planningsmechanisme toegepast. Dit voorkeur -en planningsmechanisme wordt bepaald door de ondernemingsraad of bij ontstentenis ervan in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging. Bij gebreke aan een op ondernemingsniveau vastgelegd voorkeur-en planningsmechanisme, geldt  het suppletieve  voorkeur-en planningsmechanisme uitgewerkt in de  CAO nr.103.

  Afwijking van de toegangsleeftijd voor een landingsbaan

  Via een sector-cao kan bepaald worden dat een werknemer met een beroepsloopbaan van 28 jaar reeds vanaf 50 jaar 1/5 tijdkrediet kan nemen en dit zonder maximumduur.

  Verduidelijking van begrip “sleutelfunctie” 

  Voor de werkgever wordt voorzien in een bijkomende uitstelmogelijkheid  ten aanzien van werknemers van 55 jaar of ouder met een sleutelfunctie De werkgever kan de uitoefening van het recht op 1/5 tijdskrediet van werknemers van 55 jaar of ouder die een sleutelfunctie bekleden, uitstellen gedurende maximum 12 maanden.

  Het begrip “sleutelfunctie” kan verduidelijkt worden door een cao op sector- of ondernemingsniveau of, bij ontstentenis van vakbondsafvaardiging door middel van het arbeidsreglement.   

  Raadpleging van collectieve arbeidsovereenkomsten :