Schenking van conventioneel verlof

Op deze pagina

  Begrip : Waarover gaat het?

  De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk voert een wettelijk kader in dat toelaat om in de onderneming een systeem van schenking van conventioneel verlof te organiseren.

  Onder «schenking van verloven» wordt verstaan , de mogelijkheid voor een werknemer die over conventionele verlofdagen beschikt die hij vrij kan opnemen, om er afstand van te doen ten gunste van een andere werknemer in de onderneming die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat is getroffen door een ziekte of handicap of dat het slachtoffer is van een ernstig ongeval en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn.

  Voor welke ondernemingen? Organisatie van het systeem door collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement 

  Dit systeem kan worden georganiseerd in de ondernemingen die tot de privésector behoren.

  De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk bepaalt echter dat het kader dat het systeem van schenking van conventioneel verlof regelt, moet verduidelijkt worden door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair orgaan (op het niveau van de sector of van de subsector).

  Bij ontstentenis van een CAO op het niveau van de (sub)sector waartoe de onderneming behoort binnen de zes maanden vanaf de aanhangig making bij het (sub)paritair comité, kan de schenking van conventionele verloven georganiseerd worden door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de onderneming met alle representatieve werknemersorganisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn, of, bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, door het arbeidsreglement.

  Voorwaarden en na te leven procedure volgens het wettelijk kader 

  De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk bepaalt een reeks voorwaarden die moeten worden nageleefd om het systeem van schenking van conventionele verloven in te voeren.

  Zo kan namelijk het systeem van schenking van conventionele verloven enkel ingevoerd worden voor de werknemer die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat getroffen is door een ziekte, een handicap of dat het slachtoffer is van een ernstig ongeval en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn. Deze werknemer moet voorafgaandelijk al zijn vakantiedagen en rustdagen die hij vrij kan opnemen, opgenomen hebben en moet het bewijs kunnen leveren dat zijn kind ernstig ziek is door middel van een medisch attest.

  Anderzijds is het voor de werknemer die zijn verlof wil schenken, bijvoorbeeld niet mogelijk om zijn wettelijk verlof af te staan. Hij zal daarentegen zijn dagen conventioneel verlof die hij vrij kan opnemen, kunnen afstaan, zoals  bijkomende vakantiedagen toegekend door de sector in functie van de verworven anciënniteit in de onderneming bijvoorbeeld.

  Bovendien moeten de anonimiteit en de belangeloosheid van het systeem gewaarborgd zijn. Het is eveneens uitermate belangrijk dat de schenking van verlof op zuiver vrijwillige wijze kan plaatsvinden.

  Tenslotte moet een door de wet vastgestelde procedure nageleefd worden volgens dewelke de schenking van conventionele verloven « op aanvraag » gebeurt en naargelang de noden van de begunstigde werknemer.