Sanitaire voorzieningen

Op deze pagina

  De werkgevers stellen de volgende sanitaire voorzieningen ter beschikking van hun werknemers:

  1. een kleedkamer;
  2. wastafels en douches;
  3. toiletten.

  De kleedkamers, wastafels en douches, alsook de toiletten, zullen ingericht worden in lokalen die volledig gescheiden zijn van de arbeidsplaats, met inbegrip van een scheiding mannen / vrouwen. De lokalen moeten op slot kunnen worden gedaan.

  Kleedkamers

  Wanneer de werknemers van kledij dienen te wisselen, stelt de werkgever hen een kleedkamer ter beschikking, in de andere gevallen, een plaats om hun kledij op te hangen.

  De kleedkamers worden uitgerust met kleerkasten die elke werknemer toelaten zijn kledij tijdens de werktijd achter slot en grendel te bewaren.

  Wanneer er geen enkel specifiek risico is, mogen de individuele kleerkasten vervangen worden door een gewone kapstok met kleerhaak of een kleerhanger en een individueel vak.

  Wanneer de werknemers worden blootgesteld aan vocht of vuil of wanneer er een risico is op intoxicatie of besmetting, beschikken ze over twee individuele kleerkasten, de ene voor eigen kledij, de andere voor werkkledij.

  De werknemers zijn ertoe gehouden de kledij en toiletartikelen in de kleedkamers of, in geval van afwezigheid van kleedkamers, op de daarvoor bestemde plaatsen te bewaren.

  Wastafels en douches

  De werkgever laat wastafels en douches installeren in specifiek hiertoe bestemde lokalen.

  Wanneer wordt aangegeven dat de werknemers hun handen moeten wassen tijdens het werk, worden bovendien in de nabijheid van de werkpost wastafels geïnstalleerd.

  De werkgever zal voldoende toiletartikelen ter beschikking stellen van de werknemers en, in voorkomend geval speciale reinigingsproducten evenals elke andere bijkomende uitrusting, zonder kosten voor de werknemer.

  Hij stelt eveneens voldoende handdoeken (of andere middelen voor het drogen van de handen) ter beschikking, ze worden onderhouden en tijdig vervangen.

  De werknemers zullen de wastafels en douches die hen ter beschikking worden gesteld gebruiken op het einde van de arbeidstijd en, in voorkomend geval, vooraleer de maaltijd te gebruiken.

  Wastafels

  Wanneer de werknemers ingevolge de aard van hun werk wastafels dienen te gebruiken, dan zal de werkgever het volgende ter beschikking stellen:

  • tenminste één kraan per drie werknemers die gelijktijdig hun arbeidstijd beëindigen;
  • één kraan per vijf werknemers die gelijktijdig hun arbeidstijd beëindigen, indien de aard van het werk en de daaraan verbonden risico’s dit kunnen rechtvaardigen en voor zover het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk hiermee akkoord is.

  De werkgever bepaalt in functie van de aard van het werk en de aard van het risico of de wastafels moeten voorzien zijn van koud en warm water en welke zeep of reinigingsmiddelen moeten worden gebruikt.

  Douches

  De werkgever stelt een douche met warm en koud water ter beschikking van de werknemers, indien:

  1. de werknemers worden blootgesteld aan overmatige warmte;
  2. de werknemers sterk bevuilend werk verrichten;
  3. de werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke chemische of biologische agentia.

  Er wordt voorzien in één douche per groep van zes werknemers die gelijktijdig de arbeidstijd beëindigen.

  Toiletten

  De werknemers zullen zich vrij naar de toiletten kunnen begeven, die zich dicht bij hun werkpost, rustlokalen, kleedkamers en douches bevinden.

  De toiletten zullen bestaan uit één of meerdere individuele wc’s en, in voorkomend geval, urinoirs, samen met één of meerdere wastafels:

  • Het aantal individuele wc’s bedraagt tenminste 1 per 15 mannelijke werknemers die gelijktijdig worden tewerkgesteld en tenminste 1 per 15 vrouwelijke werknemers die gelijktijdig worden tewerkgesteld.
  • De individuele wc’s voor de mannelijke werknemers kunnen worden vervangen door urinoirs, op voorwaarde dat het aantal individuele wc’s tenminste 1 bedraagt per 25 mannelijke werknemers die gelijktijdig worden tewerkgesteld.
  • Per vier wc’s of urinoirs wordt een wastafel voorzien.

  Mogen er genderneutrale toiletten worden voorzien?

  De mannen- en vrouwentoiletten moeten volledig van elkaar gescheiden zijn.

  Hoewel hierbij nog uitgegaan wordt van de klassieke tweedeling tussen mannen en vrouwen, sluit dit de installatie van genderneutrale toiletten, bovenop de aparte toiletten voor mannen en vrouwen, niet uit.

  In elk geval dient de werkgever steeds de preventieadviseur-arbeidsarts en het comité voor preventie en bescherming op het werk te raadplegen over de te nemen maatregelen betreffende de sociale voorzieningen. Zij kunnen dus eventueel een positief advies geven over het bijkomend voorzien van genderneutrale toiletten.