Refters, dranken en verpozingslokalen

Op deze pagina

  Refters

  De refters worden door de werkgever ingericht in een of meer volledig van de arbeidsplaats afgescheiden lokalen.

  De werkgever moet echter geen refter inrichten voor de werknemers indien hij daarover het akkoord heeft bekomen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. Hij mag eveneens toelaten dat werknemers die tewerkgesteld zijn in eenzelfde kantoorruimte daar de maaltijd gebruiken, voor zover de hygiëne te allen tijde gewaarborgd is en de preventieadviseur-arbeidsarts en het comité over deze mogelijkheid een voorafgaand akkoord hebben gegeven.

  Wanneer de werknemers in aanraking komen met vuil of indien er een risico bestaat op intoxicatie of besmetting, moeten de werknemers de handen wassen vooraleer ze de refter binnenkomen en hetzij zich omkleden, hetzij overkleding aantrekken.

  Bijlage III.1-1 van de codex over het welzijn op het werk bepaalt dat de minimumoppervlakte van de refters, in vrije oppervlakte, wordt berekend op basis van het maximum aantal werknemers die ze gelijktijdig gebruiken:

  • tot 25 werknemers: 18,5 m2;
  • van 26 tot 74 werknemers: 18,5 m2 + 0,65 m2 per werknemer meer dan 25;
  • van 75 tot 149 werknemers: 51 m2 + 0,55 m2 per werknemer meer dan 75;
  • van 150 tot 499 werknemers: 91 m2 + 0,50 m2 per werknemer meer dan 150;
  • 500 werknemers en meer: 255 m2 + 0,40 m2 per werknemer meer dan 500.

  Dranken

  In functie van de aard van het werk en de aard van de risico’s, stelt de werkgever drinkwater of een ander drank ter beschikking van de werknemers. De distributiepunten zijn gemakkelijk bereikbaar en individuele drinkbekertjes, eventueel voor eenmalig gebruik, worden ter beschikking gesteld.

  In geval van risico op intoxicatie of besmetting of bij bijzonder bevuilend werk voorziet de werkgever, op voorstel van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, voor de werknemers die blootgesteld worden aan deze risico’s, in de aanleg van drinkwaterfonteinen of van waterbedelingspunten met wegwerpbekertjes.

  In dit geval is het voor deze werknemers verboden drinkbekertjes en dranken te nemen alvorens de handen te hebben gewassen.

  Verpozingslokalen

  Een rustlokaal wordt ingericht in de ondernemingen waar uit risicoanalyse blijkt dat het voor bepaalde functies noodzakelijk is dat de werknemers rustpauzes nemen.

  Dit is inzonderheid het geval indien:

  1. de werknemers worden blootgesteld aan thermische omgevingsfactoren die tot gevolg hebben dat periodes van aanwezigheid op de werkplaats worden afgewisseld met rusttijden;
  2. de werknemers worden blootgesteld aan lawaai of trillingen;
  3. de werknemers werk verrichten dat een energieverbruik van meer dan 410 Watt tot gevolg heeft;
  4. de werknemers werk verrichten dat psychische belasting veroorzaakt;
  5. de werknemers werk verrichten dat wachtdiensten inhoudt;
  6. de arbeidstijd verdeeld over de dag wordt onderbroken;
  7. de bevoegde preventieadviseur en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk dit nodig achten.

  De plaats waar het rustlokaal zich bevindt wordt gesignaleerd overeenkomstig de bepalingen inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

  Het rustlokaal mag hetzij een bijgebouw zijn van de refter, hetzij ondergebracht zijn in een lokaal dat eventueel ook een ander doel dient. Het is beschermd tegen de hinder die tot de inrichting van het rustlokaal aanleiding gaf.

  De rustlokalen zijn uitgerust met voldoende tafels en stoelen met rugleuning, rekening houdend met het aantal werknemers. Het aantal rustzitplaatsen, aangepast aan de bestemming van het lokaal, is gelijk aan het aantal werknemers dat er gelijktijdig moet over beschikken.

  Voor de zwangere werkneemsters of de werkneemsters die borstvoeding geven, stelt de werkgever een onopvallend en gesloten lokaal ter beschikking, waar zij de mogelijkheid hebben om in liggende positie te rusten of melk af te kolven in hygiënische omstandigheden (zie CAO 80). Dit lokaal is tevens uitgerust met een voorziening om zich te wassen.

  Bijlage III.1-1 van de codex bepaalt dat de oppervlakte van de rustlokalen afhangt van het aantal werknemers dat er ingevolge de wetgeving gebruik van moet maken en bedraagt tenminste:

  • tot 10 werknemers: 9 m2;
  • per schijf van 10 werknemers meer: 2 m2.