De tewerkstellingsovereenkomst 'gefusioneerde onderneming'

Op deze pagina

  Categorie

  Het gaat om een reële vrijstelling.  Het jongerenquotum dat de werkgever moet realiseren wordt tijdelijk bevroren op het niveau van vóór de fusie.

  Definitie

  Met "gefusioneerde onderneming" wordt, in het kader van een tewerkstellingsovereenkomst, de juridische entiteit bedoeld die

  • ontstaat door de samenvoeging van twee of meer juridische entiteiten en
  • de voortzetting is van één van deze entiteiten en
  • hiervan het ondernemingsnummer behoudt.

  Het gaat hier dus om "fusie door overneming" waarbij één van de overdragende vennootschappen blijft voortbestaan en haar oorspronkelijk identificatienummer bij de RSZ (inschrijvings- of ondernemingsnummer) behoudt.

  In geval van "fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap" kan geen tewerkstellingsovereenkomst gesloten worden.

  Techniek

  De betrokken werkgever sluit met de federale minister van Werk een tewerkstellingsovereenkomst, in toepassing van artikel 41 van de wet van 24 december 1999.

  Doel van de vrijstelling

  Met een tewerkstellingsovereenkomst mag het vereist jongerenquotum van ondernemingen die een of meer andere ondernemingen overgenomen hebben, tijdelijk op hetzelfde peil blijven als vóór de fusie.  Ze krijgen zo de kans om zich geleidelijk voor te bereiden op het jongerenquotum dat de gefusioneerde entiteit moet realiseren: een tewerkstellingsovereenkomst garandeert dat het moment waarop dit nieuw quotum van kracht wordt, nog minstens een jaar wordt uitgesteld.

  Met een tewerkstellingsovereenkomst "gefusioneerde onderneming" verbindt de betrokken werkgever er zich toe een aantal jongeren tewerk te stellen dat minstens gelijk is aan het aantal jonge werknemers dat hij net vóór de fusie moest tewerkstellen.
  De betrokken jongeren mogen met een SBO tewerkgesteld worden, zodanig dat de werkgever aanspraak kan maken op de bijdrageverminderingen die gelden voor de tewerkstelling van bepaalde categorieën van jongeren met een SBO.

  Aanvraagdossier

  Het aanvraagdossier moet de volgende gegevens en documenten bevatten:

  • de volledige identificatie werkgever + nauwkeurige omschrijving van zijn activiteiten;
  • het advies van het overlegorgaan (OR, CPBW of vakbondsafvaardiging);
  • de gewenste begindatum voor de tewerkstellingsovereenkomst (zie ook verder);
  • het VTE-bestand van het 2de kwartaal van het voorgaand kalenderjaar
   • van de onderneming van de werkgever;
   • van (elk van) de overgenomen onderneming(en).

  Het dossier wordt ingediend bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid.

  Volledige en geldige dossiers moeten binnen de 2 maanden na indiening behandeld worden, zoniet wordt de aanvraag tot het sluiten van een tewerkstellingsovereenkomst van rechtswege beschouwd als ingewilligd, en mag de betrokken werkgever ervan uitgaan dat hij een tewerkstellingsovereenkomst heeft.

  Nadere bepalingen

  Een tewerkstellingsovereenkomst kan ten vroegste aanvangen bij het begin van het kwartaal waarin de aanvraag volledig en geldig wordt ingediend.

  Een tewerkstellingsovereenkomst "gefusioneerde onderneming" kan enkel gesloten worden voor een bepaalde duur.

  Bovendien kan zij niet verder lopen dan het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de fusie plaatsvindt.

  De einddatum moet samenvallen met het einde van een kalenderkwartaal.

  Tijdens de uitvoering van de tewerkstellingsovereenkomst "gefusioneerde onderneming" moet de werkgever per kwartaal het VTE-bestand van zijn onderneming meedelen aan de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid, met aparte aanduiding van de jongeren (<26-jarigen) die hij tewerkstelt en van de jongeren die hij met een startbaanovereenkomst tewerkstelt.
  Dit moet hij doen voor elk kwartaal waarin de tewerkstellingsovereenkomst wordt uitgevoerd en uiterlijk de laatste dag van de 2de maand die volgt op elk kwartaal.

  Een tewerkstellingsovereenkomst "gefusioneerde onderneming" eindigt

  1. na afloop van de overeengekomen termijn;
  2. wanneer de werkgever het VTE-bestand van zijn onderneming voor een bepaald kwartaal niet of niet op tijd meedeelt aan de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid;
  3. op schriftelijk verzoek van de werkgever;
  4. als de werkgever in een bepaald kwartaal minder jongeren tewerkstelt dan overeengekomen in de tewerkstellingsovereenkomst.

  In de gevallen 2 tot 4 eindigt de tewerkstellingsovereenkomst op de laatste dag van het kwartaal waarin het geval zich voordoet.

  Wanneer de tewerkstelling van een jongere eindigt, heeft de werkgever 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf de effectieve beëindiging van de overeenkomst waarmee deze jongere tewerkgesteld was, om hem te vervangen. Enkel in dit geval en enkel binnen deze perken geldt een tolerantie voor het te realiseren jongerenquotum zonder dat de tewerkstellingsovereenkomst eindigt volgens puntje 4 hierboven.