Activeringsmaatregelen

Op deze pagina

  Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd geworden voor de activering van uitkeringen voor de werkloosheid en van de financiële maatschappelijke bijstand.

  Het gaat om systemen waarbij werklozen (of gerechtigden op leefloon) bij werkhervatting nog een deel van hun uitkering verder wordt uitbetaald en de werkgever het bedrag kan aftrekken van het uit te betalen nettoloon.

  Toch zijn het nog steeds de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (voor de activering van werkloosheidsuitkeringen) en de POD Maatschappelijke Integratie (voor de activering van de financiële maatschappelijke bijstand) die bevoegd zijn voor de toekenning van deze activeringen. De bijzondere wet bepaalt immers dat deze instellingen de enige administratieve en technische operatoren zijn.

  U kunt dus voor meer informatie over deze maatregelen terecht op de websites van beide overheidsdiensten. Ook op de websites van de verschillende bevoegde gewestoverheden kunt u meer informatie terugvinden.

  De gewesten hebben de volle bevoegdheid over deze activeringen en kunnen onder meer het bedrag en de duurtijd van de activering bepalen. Tevens kunnen ze ook de voorwaarden bepalen.

  Ze moeten daarbij wel rekening houden met sommige arbeidsrechtelijke bepalingen. Zo kan het bedrag van een activeringsuitkering maar worden afgetrokken van het nettoloon indien daarvoor een uitzondering is voorzien op de federale loonbeschermingswet. Federale bepalingen die zo een uitzondering toelaten zijn onder meer:

  • Artikel 7, §1bis, derde lid, Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
  • Artikel 57quater, §3, Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn;
  • Artikel 9, §3, Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

  Voor wat betreft de sociale zekerheid en de fiscaliteit worden deze activeringsuitkeringen als loon beschouwd.  In de praktijk gaat u als volgt te werk:

  • de werknemer heeft recht op het normale brutoloon volgens de geldende wetgevende of collectieve normen;
  • de werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid en de personenbelastingen worden berekend op basis van dit normale brutoloon;
  • van het uit te betalen nettoloon dat aldus wordt berekend kan u vervolgens het bedrag van de activeringsuitkering aftrekken.