Gewestelijke doelgroepverminderingen

Op deze pagina

  Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd geworden voor het toekennen van de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die vastgesteld worden "in functie van de eigen kenmerken van de werknemers".

  Toch is het nog steeds de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die bevoegd is voor de toekenning van deze bijdrageverminderingen.  De bijzondere wet bepaalt immers dat deze instellingen de enige administratieve en technische operatoren zijn.

  U zult dus ook in de onderrichtingen aan de werkgevers informatie terugvinden over deze verminderingen van werkgeversbijdragen.  De onderrichtingen zijn te vinden via de website van de RSZ (www.rsz.be).  Ook op de websites van de verschillende bevoegde gewestoverheden kunt u meer informatie terugvinden.

  Afhankelijk van het gewest waar de tewerkstelling plaatsvindt, kunnen de werkgevers aldus bepaalde verminderingen krijgen bij de tewerkstelling van bepaalde werknemers.  Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld oudere werknemers, (laaggeschoolde) jonge werknemers, langdurig werkzoekenden, enzoverder.

  De gewesten hebben een erg grote vrijheid om te bepalen voor welke werknemers zijn een doelgroepvermindering instellen.  Het moet wel gaan om maatregelen met als doel het nadeel van een groep op de arbeidsmarkt van een gewest als gevolg van de kenmerken van diezelfde groep te compenseren.  Ook mag de vermindering niet als doel of als gevolg hebben dat ze een concurrentietool tussen de gewesten in het leven roepen.

  De gewesten hebben ook een erg grote vrijheid in het bepalen van de duurtijd van de doelgroepvermindering en het bedrag ervan.  Het bedrag van de doelgroepvermindering mag, desgevallend in cumulatie met andere verminderingen van sociale bijdragen, echter niet groter zijn dan de verschuldigde RSZ-bijdragen.