De tewerkstellingsovereenkomst 'groep van werkgevers'

Op deze pagina

  Categorie

  Het gaat om een administratief-technische vrijstelling.  Het jongerenquotum dat de betrokken werkgevers samen moeten realiseren blijft behouden.

  Definitie

  Met "groep van werkgevers" wordt, in het kader van een tewerkstellingsovereenkomst, de technische bedrijfseenheid bedoeld die uit verscheidene juridische entiteiten bestaat en die beantwoordt aan de criteria, bepaald in artikel 14, §2, b) van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.

  Dit betekent

  • enerzijds dat de betrokken werkgevers (de "juridische entiteiten") een sterke onderlinge economische band moeten hebben
   = deel uitmaken van eenzelfde economische groep of beheerd worden door eenzelfde persoon of door personen die onderling een economische band hebben,
   of
   = een zelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar afgestemd zijn,

  en

  • anderzijds dat er elementen moeten bestaan die wijzen op een sociale samenhang tussen deze juridische entiteiten, zoals met name een gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde gebouwen of in nabije gebouwen, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, een gemeenschappelijk personeelsbeleid, een arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomsten die gemeenschappelijk zijn of die gelijkaardige bepalingen bevatten.

  Andere soorten groepen, verbanden of verzamelingen van werkgevers worden hier dus niet bedoeld en kunnen de hier bedoelde tewerkstellingsovereenkomst niet aangaan.

  Techniek

  De betrokken werkgevers sluiten samen een tewerkstellingsovereenkomst met de federale minister van Werk, in toepassing van artikel 41 van de wet van 24 december 1999.

  Doel van de vrijstelling

  Met een tewerkstellingsovereenkomst kunnen groepen van werkgevers hun vereist jongerenquotum realiseren op het niveau van de groep in plaats van strikt per juridische entiteit (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die werkgever is).

  Met een tewerkstellingsovereenkomst "groep van werkgevers" verbinden de betrokken werkgevers er zich gezamenlijk toe een aantal jongeren tewerk te stellen dat minstens gelijk is aan de som van het aantal jonge werknemers dat zij elk apart, op basis van hun individuele jongerenverplichting, moeten tewerkstellen.
  De betrokken jongeren mogen met een SBO tewerkgesteld worden, zodanig dat hun werkgevers aanspraak kunnen maken op de bijdrageverminderingen die gelden voor de tewerkstelling van bepaalde categorieën van jongeren met een SBO.

  Voorbeeld:

  • de werkgevers X, Y en Z vormen samen een technische bedrijfseenheid;
  • werkgever X heeft een individuele jongerenverplichting van 12,3 VTE;
  • werkgever Y heeft geen individuele verplichting;
  • werkgever Z heeft een individuele verplichting van 4,5 VTE;
  • samen heeft de technische bedrijfseenheid of groep een verplichting van 16,8 VTE;
  • deze groep kan een tewerkstellingsovereenkomst sluiten met het engagement om - tenminste in het begin van de overeenkomst - in elk kwartaal minstens 16,8 jongeren (in VTE) tewerk te stellen;
  • deze 16,8 jongeren mogen naar keuze tewerkgesteld worden in de ondernemingen van de werkgevers X en/of Y en/of Z:
   vb. 1: 3 VTE bij werkgever X - 6,8 VTE bij werkgever Y - 7 VTE bij werkgever Z,
   vb. 2: 0 VTE bij werkgever X - 15 VTE bij werkgever Y - 1,8 VTE bij werkgever Z;
  • het engagement van 16,8 VTE kan in de loop van de tewerkstellingsovereenkomst schommelen wanneer relevante schommelingen optreden in het VTE-bestand van de werkgevers van de groep in het tweede kwartaal van de volgende jaren.

  Aanvraagdossier

  Het aanvraagdossier moet de volgende gegevens en documenten bevatten:

  • de volledige identificatie van alle werkgevers die tot de groep behoren + nauwkeurige omschrijving van hun activiteiten,
  • het advies van de ondernemingsraad van de groep als technische bedrijfseenheid of, bij ontstentenis, het advies van het overlegorgaan (OR, CPBW of vakbondsafvaardiging) in de onderneming van elke werkgever die deel uitmaakt van de groep,
  • de gewenste begindatum voor de tewerkstellingsovereenkomst (zie verder ook),
  • het VTE-bestand van de onderneming van elke werkgever die deel uitmaakt van de groep van het 2de kwartaal van het voorgaand kalenderjaar, alsook het personeelsbestand in eenheden op 30 juni van dat jaar,
  • de benaming van de werkgever die deel uitmaakt van de groep en die administratief verantwoordelijk is voor het dossier ("contactpersoon/beheerder").

  Het dossier wordt ingediend bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid.

  Volledige en geldige dossiers moeten binnen de 2 maanden na indiening behandeld worden, zoniet wordt de aanvraag tot het sluiten van een tewerkstellingsovereenkomst van rechtswege beschouwd als ingewilligd, en mag de betrokken groep van werkgevers ervan uitgaan dat hij een tewerkstellingsovereenkomst heeft.

  Nadere bepalingen

  Een tewerkstellingsovereenkomst kan ten vroegste aanvangen bij het begin van het kwartaal waarin de aanvraag volledig en geldig wordt ingediend.

  Een tewerkstellingsovereenkomst "groep van werkgevers" kan gesloten worden voor een onbepaalde of bepaalde duur.

  Wordt ze gesloten voor een bepaalde duur, dan moet deze duur gelijk zijn aan minstens 4 kwartalen en moet de einddatum samenvallen met het einde van een kalenderkwartaal.

  Een tewerkstellingsovereenkomst "groep van werkgevers" moet ondertekend worden door elk van de werkgevers die deel uitmaken van de groep.

  Tijdens de uitvoering van de tewerkstellingsovereenkomst "groep van werkgevers" moet de groep per kwartaal het VTE-bestand van de onderneming van elke werkgever meedelen aan de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid, met aparte aanduiding van de jongeren (<26-jarigen) die zij tewerkstellen en van de jongeren die zij met een startbaanovereenkomst tewerkstellen.
  Dit moet hij doen voor elk kwartaal waarin de tewerkstellingsovereenkomst wordt uitgevoerd en uiterlijk de laatste dag van de 2de maand die volgt op elk kwartaal.

  Een tewerkstellingsovereenkomst "groep van werkgevers" eindigt

  • wanneer ze gesloten werd voor een bepaalde duur:  na afloop van de overeengekomen termijn;
  • wanneer de groep niet langer beantwoordt aan de definitie van "groep van werkgevers" (zie boven);
  • wanneer de samenstelling van de groep wijzigt;
  • wanneer de groep de VTE-bestanden voor een bepaald kwartaal niet of niet op tijd meedeelt aan de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid;
  • op schriftelijk verzoek van de groep (ondertekend door elk van de werkgevers die deel uitmaken van de groep);
  • als de groep in een bepaald kwartaal gezamenlijk minder jongeren tewerkstelt dan overeengekomen in de tewerkstellingsovereenkomst (= minstens de som van het aantal jongeren dat elke werkgever apart moet tewerkstellen; zie boven).

  In de gevallen 2 tot 6 eindigt de tewerkstellingsovereenkomst op de laatste dag van het kwartaal waarin het geval zich voordoet.

  Wanneer de tewerkstelling van een jongere eindigt heeft de groep 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf de effectieve beëindiging van de overeenkomst waarmee deze jongere tewerkgesteld was, om hem te vervangen. Enkel in dit geval en enkel binnen deze perken geldt een tolerantie voor het te realiseren jongerenquotum zonder dat de tewerkstellingsovereenkomst eindigt volgens punt 6 hierboven.

  Zo'n vervanging mag gebeuren bij om het even welke werkgever van de groep.  Het komt er gewoon op aan dat het jongerenquotum gehaald wordt dat op het niveau van de groep gerealiseerd moet worden.