De tewerkstellingsovereenkomst 'seizoensonderneming'

Op deze pagina

  Categorie

  Het gaat om een administratief-technische vrijstelling.  Het jongerenquotum dat de werkgever moet realiseren blijft behouden.

  Definitie

  Een "seizoensonderneming" is een onderneming waar gedurende een aaneengesloten periode van minstens 3 maanden het personeelsbestand toe- of afneemt met minstens 10% ten opzichte van het gemiddeld jaarlijks personeelsbestand.  Deze toe- of afname moet zich reeds voorgedaan hebben in de loop van de 24 maanden die de aanvraag tot vrijstelling voorafgaan.  Het gemiddeld jaarlijks personeelsbestand wordt vastgesteld op basis van het gemiddeld personeelsbestand van de onderneming in elk van de twee kalenderjaren die voornoemde aanvraag voorafgaan.

  Voorbeeld:

  • aanvraag voor tewerkstellingsovereenkomst door werkgever X op 1-7-2004, met volgende gegevens:
  • gemiddeld personeelsbestand 2002 = 110 VTE;
  • gemiddeld personeelsbestand 2003 = 90 VTE;
  • gemiddeld jaarlijks personeelsbestand = (110 VTE + 90 VTE) / 2 = 100 VTE;
  • van 1-5-2003 tot 30-9-2003 werden maandelijks gemiddeld 120 VTE tewerkgesteld = toename van 20% gedurende 5 maanden;
  • deze 5 maanden liggen in de periode 1-7-2002 tot 30-6-2004 (= 24 maanden vóór datum indiening aanvraag);
  • besluit: de onderneming van werkgever X is een seizoensonderneming voor de toepassing van dit type vrijstelling.

  Techniek

  De betrokken werkgever sluit met de federale minister van Werk een tewerkstellingsovereenkomst, in toepassing van artikel 41 van de wet van 24 december 1999.

  Doel van de vrijstelling

  Met een tewerkstellingsovereenkomst mogen seizoensondernemingen hun vereist jongerenquotum op jaarbasis realiseren in plaats van strikt per kwartaal.

  Werkgevers die een tewerkstellingsovereenkomst "seizoensonderneming" sluiten moeten vanaf het kwartaal van aanvang van die overeenkomst telkens over een periode van 4 kalenderkwartalen een gemiddeld aantal jongeren tewerkstellen dat gelijk is aan het jongerenquotum, berekend op de normale manier en uitgedrukt in VTE.

  Dit gemiddeld aantal jongeren is gelijk aan de som van hun VTE-breuken voor voornoemde periode van 4 kalenderkwartalen, gedeeld door 4.

  Valt deze periode van 4 kalenderkwartalen niet samen met een kalenderjaar en strekt zij zich dus uit over 2 kalenderjaren, dan wordt het gemiddeld aantal tewerk te stellen jongeren proportioneel berekend, volgens het aantal kwartalen van voornoemde periode dat in het een of het ander kalenderjaar gelegen is.

  De betrokken jongeren mogen met een SBO tewerkgesteld worden, zodanig dat hun werkgever aanspraak kan maken op de bijdrageverminderingen die gelden voor de tewerkstelling van bepaalde categorieën van jongeren met een SBO.

  Voorbeeld:

  • tewerkstellingsovereenkomst van werkgever X gaat in op 1-10-2004;
  • eerste periode waarover werkgever X gemiddeld zijn normaal jongerenquotum moet realiseren:  1-10-2004 tot 30-9-2005: 1 kwartaal in kalenderjaar 1 en 3 kwartalen in kalenderjaar 2;
  • normaal jongerenquotum van 1-10-2004 tot 31-12-2004 is gebaseerd op het VTE-bestand van het 2de kwartaal 2003, stel (150 VTE x 3% =) 4,5 VTE;
  • normaal jongerenquotum van 1-1-2005 tot 30-9-2005 is gebaseerd op het VTE-bestand van het 2de kwartaal 2004, stel (170 VTE x 3% =) 5,1 VTE;
  • gemiddeld te realiseren jongerenquotum: (4,5 VTE + (3 x 5,1 VTE))/4  = 4,95 VTE;
  • realisaties (aantal tewerkgestelde jongeren):
   • 2004-Kw 4: 0 VTE;
   • 2005-Kw 1: 0 VTE;
   • 2005-Kw 2: 5 VTE;
   • 2005-Kw 3: 15 VTE;
  • gerealiseerd gemiddelde: (0 VTE + 0 VTE + 5 VTE + 15 VTE)/4 = 5 VTE;
  • besluit: werkgever X respecteert zijn tewerkstellingsovereenkomst al zeker voor de eerste periode van 4 kwartalen;
  • werkgever X moet ervoor zorgen dat dit zo blijft voor de volgende periodes van telkens 4 kwartalen (1-10-20XX tot 30-9-20XX+1);
   hiervoor moet zo nodig het gemiddeld te realiseren jongerenquotum telkens opnieuw berekend worden (afhankelijk van de evolutie van het VTE-bestand van het 2de kwartaal van ieder volgend jaar).

  Aanvraagdossier

  Het aanvraagdossier moet de volgende gegevens en documenten bevatten:

  • de volledige identificatie werkgever + nauwkeurige omschrijving van zijn activiteiten;
  • het bewijs dat de onderneming beantwoordt aan de definitie "seizoensonderneming" (zie boven);
  • het advies van het overlegorgaan (OR, CPBW of vakbondsafvaardiging);
  • de gewenste begindatum voor de tewerkstellingsovereenkomst (zie verder ook);
  • het VTE-bestand van elk kwartaal van de twee voorgaande kalenderjaren en van elk volgend kwartaal dat de aanvraag eventueel nog voorafgaat; bv. bij aanvraag op 1-7-2004: VTE-bestanden van 1ste kwartaal 2002 tot en met 2de kwartaal 2004.

  Het dossier wordt ingediend bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid.

  Volledige en geldige dossiers moeten binnen de 2 maanden na indiening behandeld worden, zoniet wordt de aanvraag tot het sluiten van een tewerkstellingsovereenkomst van rechtswege beschouwd als ingewilligd, en mag de betrokken werkgever ervan uitgaan dat hij een tewerkstellingsovereenkomst heeft.

  Geldige aanvraagdossiers zijn dossiers die ingediend worden door werkgevers die aan de gestelde criteria beantwoorden (bv. de definitie van "seizoensonderneming", van "groep van werkgevers", van "gesplitste onderneming",…) en waarin geen zaken gevraagd of voorgesteld worden die buiten het wettelijk en reglementair kader gaan.  Op aanvragen die niet stroken met dit kader is de tweemaandentermijn dus niet van toepassing.

  Nadere bepalingen

  Een tewerkstellingsovereenkomst kan ten vroegste aanvangen bij het begin van het kwartaal waarin de aanvraag volledig en geldig wordt ingediend.

  Een tewerkstellingsovereenkomst "seizoensonderneming" kan gesloten worden voor een onbepaalde of bepaalde duur.

  Wordt ze gesloten voor een bepaalde duur, dan moet deze duur gelijk zijn aan minstens 4 kwartalen en moet de einddatum samenvallen met het einde van een kalenderkwartaal.

  Tijdens de uitvoering van de tewerkstellingsovereenkomst "seizoensonderneming" moet de werkgever per kwartaal het VTE-bestand van zijn onderneming meedelen aan de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid, met aparte aanduiding van de jongeren (<26-jarigen) die hij tewerkstelt en van de jongeren die hij met een startbaanovereenkomst tewerkstelt.

  Dit moet hij doen voor elk kwartaal waarin de tewerkstellingsovereenkomst wordt uitgevoerd en uiterlijk de laatste dag van de 2de maand die volgt op elk kwartaal.

  Een tewerkstellingsovereenkomst "seizoensonderneming" eindigt

  1. wanneer ze gesloten werd voor een bepaalde duur: na afloop van de overeengekomen termijn;
  2. wanneer de onderneming van de werkgever niet meer beantwoordt aan de definitie van "seizoensonderneming";
  3. wanneer de werkgever het VTE-bestand voor een bepaald kwartaal niet of niet op tijd meedeelt aan de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid;
  4. op schriftelijk verzoek van de werkgever;
  5. als hij het gemiddeld aantal jongeren dat hij telkens over een periode van 4 kwartalen moet tewerkstellen niet haalt.

  In de gevallen 2 tot 5 eindigt de tewerkstellingsovereenkomst op de laatste dag van het kwartaal waarin het geval zich voordoet.

  Wanneer de tewerkstelling van een jongere eindigt, heeft de werkgever 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf de effectieve beëindiging van de overeenkomst waarmee deze jongere tewerkgesteld was, om hem te vervangen. Enkel in dit geval en enkel binnen deze perken geldt een tolerantie voor het gemiddeld te realiseren jongerenquotum zonder dat de tewerkstellingsovereenkomst eindigt volgens punt 5 hierboven.