De vrijstelling wegens 'moeilijkheden'

Op deze pagina

  Categorie

  Het gaat om een reële vrijstelling.  Het jongerenquotum dat de werkgever moet realiseren vervalt geheel of gedeeltelijk.

  Definitie van "werkgever in moeilijkheden"

  De definitie van "werkgever in moeilijkheden" verschilt naargelang het type werkgever.

  Werkgevers uit de private (profit)sector of daarmee gelijkgesteld:

  (pm definitie van "private (profit)sector" binnen het startbanenstelsel)

  • werkgevers die in de jaarrekeningen van de 2 boekjaren die de datum van de aanvraag tot vrijstelling voorafgaan vóór belastingen een verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening boeken.  Voor het laatste boekjaar moet dit verlies het bedrag van de afschrijvingen en de waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa overschrijden;
  • werkgevers die in aanmerking komen voor een erkenning als "onderneming in herstructurering"
   • hetzij omdat ze overgaan tot een collectief ontslag en binnen de 6 maanden na de datum van de toekenning van de gevraagde vrijstelling of van de erkenning als onderneming in herstructurering, dit collectief ontslag daadwerkelijk beginnen uitvoeren;
    voor ondernemingen die meer dan 20 en minder dan 100 werknemers tewerkstellen moet het ontslag op minstens 10 werknemers betrekking hebben;
    voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers moet het collectief ontslag betrekking hebben op minstens 10% van het aantal tewerkgestelde werknemers;
   • hetzij omdat ze tijdens het jaar dat de aanvraag tot vrijstelling voorafgaat, een aantal dagen van "economische werkloosheid" hebben gekend dat minstens gelijk is aan 20% van het totaal aantal dagen dat voor de werklieden aan de RSZ werd aangegeven;
    dit criterium geldt enkel voor de ondernemingen waar ten minste 50% van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor werklieden wordt tewerkgesteld;
  • instellingen waarop de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités niet van toepassing is en waarvoor een saneringsplan bestaat dat goedgekeurd werd door de Ministerraad of door een Gewest- of Gemeenschapsregering;
  • werkgevers van wie de financiële situatie ernstig is aangetast door een geval van overmacht;

  Werkgevers uit de private non-profitsector:

  (pm definitie van "private non-profitsector" binnen het startbanenstelel)

  • werkgevers die in financiële moeilijkheden verkeren;

  Plaatselijke besturen:

  Dit zijn de gemeenten, de intercommunales zonder commerciële of industriële activiteiten, de OCMW's, de verenigingen van OCMW's, de intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, de meergemeente-politiezones, de provincies en de interprovinciales zonder commerciële of industriële activiteiten.

  Kunnen een vrijstelling wegens "moeilijkheden" krijgen:

  • besturen die in financiële moeilijkheden verkeren;
  • besturen die onderworpen zijn aan een saneringsplan of aan een beheersplan dat een inkrimping van het personeel oplegt en goedgekeurd werd door de bevoegde Gewestregering.

  Techniek

  De federale minister van Werk kent een volledige of gedeeltelijke vrijstelling toe inzake jongerenverplichting.  Dit gebeurt aan de hand van een individueel ministerieel besluit.

  Aanvraagdossier

  Elke aanvraag tot vrijstelling moet ingediend worden bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid en moet gebeuren aan de hand van een standaardformulier (1 voor elk type werkgever):

  Volledige en geldige dossiers moeten binnen de 2 maanden na indiening behandeld worden, zoniet wordt de aanvraag tot vrijstelling van rechtswege beschouwd als ingewilligd, en mag de betrokken werkgever ervan uitgaan dat hij vrijgesteld is.

  Voor aanvragen van werkgevers uit de private (profit)sector en daarmee gelijkgestelde werkgevers kan de minister - binnen de hierboven genoemde termijn van 2 maanden - het voorafgaand advies van de commissie "Brugpensioenen" vragen over het dossier.

  Nadere bepalingen

  • De vrijstelling kan toegekend worden voor een hernieuwbare periode van maximum twee jaar.
   De begindatum van die periode moet steeds samenvallen met het begin van een kalenderkwartaal, en de einddatum ervan moet steeds samenvallen met het einde van een kalenderkwartaal.
  • De vrijstelling kan ten vroegste aanvangen bij het begin van het kwartaal waarin de aanvraag volledig en geldig wordt ingediend.
  • De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk zijn.
  • Bij weigering mag geen nieuwe aanvraag ingediend worden in de loop van de zes maanden die volgen op de weigering.