De tewerkstellingsovereenkomst 'gesplitste onderneming'

Op deze pagina

  Categorie

  Het gaat om een reële vrijstelling.  Het jongerenquotum dat de werkgever moet realiseren wordt tijdelijk verlaagd.

  Definitie

  Met "gesplitste onderneming" wordt, in het kader van een tewerkstellingsovereenkomst, de juridische entiteit bedoeld die

  • de voortzetting is van een juridische entiteit waarvan een gedeelte werd afgesplitst in de vorm van een afzonderlijke juridische entiteit en
  • het oorspronkelijk ondernemingsnummer behoudt.

  Het gaat hier dus om "splitsing door overneming" of "gemengde splitsing" waarbij de overdragende vennootschap blijft voortbestaan en haar oorspronkelijk identificatienummer bij de RSZ (inschrijvings- of ondernemingsnummer) behoudt.

  In geval van "splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap" kan geen tewerkstellingsovereenkomst gesloten worden.

  Techniek

  De betrokken werkgever sluit met de federale minister van Werk een tewerkstellingsovereenkomst, in toepassing van artikel 41 van de wet van 24 december 1999.

  Doel van de vrijstelling

  Met een tewerkstellingsovereenkomst kan aan ondernemingen die gesplitst zijn een minder zware jongerenverplichting opgelegd worden dan vóór de splitsing.

  Het jongerenquotum dat de betrokken werkgever moet realiseren kan tijdelijk verlaagd worden, zonder echter lager te kunnen liggen dan een aantal VTE dat bekomen wordt door 3% of 1,5% (naargelang het geval) toe te passen op het VTE-bestand van de onderneming in het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de splitsing plaatsvond.
  De betrokken jongeren mogen zo nodig met een SBO tewerkgesteld worden, zodanig dat de werkgever aanspraak kan maken op de bijdrageverminderingen die gelden voor de tewerkstelling van bepaalde categorieën van jongeren met een SBO.

  Voorbeeld:

  • de juridische entiteit X wordt gesplitst in de entiteiten X en Y;
  • entiteit X heeft op het ogenblik van de splitsing een individuele jongerenverplichting van 9,4 VTE;
  • na de splitsing heeft entiteit X een personeelsbestand van 123 VTE, hetgeen (al dan niet vermoedelijk) ook het VTE-bestand van het kwartaal na de splitsing is;
  • met een tewerkstellingsovereenkomst kan de jongerenverplichting verlaagd worden tot (3% x 123 VTE =) 3,69 VTE, en dit voor de ganse duur van de overeenkomst.

  Aanvraagdossier

  Het aanvraagdossier moet de volgende gegevens en documenten bevatten:

  • de volledige identificatie werkgever + nauwkeurige omschrijving van zijn activiteiten;
  • het advies van het overlegorgaan (OR, CPBW of vakbondsafvaardiging);
  • de gewenste begindatum voor de tewerkstellingsovereenkomst (zie verder ook);
  • het VTE-bestand van de onderneming van de werkgever van het 2de kwartaal van het kalenderjaar dat de splitsing voorafgaat;
  • het naar de afgesplitste entiteit overgegaan gedeelte van het VTE-bestand van de onderneming van het kwartaal dat de splitsing voorafgaat of van het kwartaal waarin de splitsing plaatsvond, indien deze plaatsvond op de laatste dag van dat kwartaal;
  • het werkelijk of vermoedelijk VTE-bestand van de onderneming van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de splitsing plaatsvond.

  Het dossier wordt ingediend bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Direction Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid.

  Volledige en geldige dossiers moeten binnen de 2 maanden na indiening behandeld worden, zoniet wordt de aanvraag tot het sluiten van een tewerkstellingsovereenkomst van rechtswege beschouwd als ingewilligd, en mag de betrokken werkgever ervan uitgaan dat hij een tewerkstellingsovereenkomst heeft.

  Nadere bepalingen

  Een tewerkstellingsovereenkomst kan ten vroegste aanvangen bij het begin van het kwartaal waarin de aanvraag volledig en geldig wordt ingediend.

  Een tewerkstellingsovereenkomst "gesplitste onderneming" kan enkel gesloten worden voor een bepaalde duur.
  Bovendien kan zij niet verder lopen dan het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de splitsing plaatsvindt.
  De einddatum moet samenvallen met het einde van een kalenderkwartaal.

  Tijdens de uitvoering van de tewerkstellingsovereenkomst "gesplitste onderneming" moet de werkgever per kwartaal het VTE-bestand van zijn onderneming meedelen aan de Algemene Direction Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid, met aparte aanduiding van de jongeren (<26-jarigen) die hij tewerkstelt en van de jongeren die hij met een startbaanovereenkomst tewerkstelt.
  Dit moet hij doen voor elk kwartaal waarin de tewerkstellingsovereenkomst wordt uitgevoerd en uiterlijk de laatste dag van de 2de maand die volgt op elk kwartaal.

  Een tewerkstellingsovereenkomst "gesplitste onderneming" eindigt

  1. na afloop van de overeengekomen termijn;
  2. wanneer de werkgever het VTE-bestand van zijn onderneming voor een bepaald kwartaal niet of niet op tijd meedeelt aan de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de werkgelegenheid;
  3. op schriftelijk verzoek van de werkgever;
  4. als de werkgever in een bepaald kwartaal minder jongeren tewerkstelt dan overeengekomen in de tewerkstellingsovereenkomst.

  In de gevallen 2 tot 4 eindigt de tewerkstellingsovereenkomst op de laatste dag van het kwartaal waarin het geval zich voordoet.

  Wanneer de tewerkstelling van een jongere eindigt, heeft de werkgever 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf de effectieve beëindiging van de overeenkomst waarmee deze jongere tewerkgesteld was, om hem te vervangen. Enkel in dit geval en enkel binnen deze perken geldt een tolerantie voor het te realiseren jongerenquotum zonder dat de tewerkstellingsovereenkomst eindigt volgens punt 4 hierboven.