Statistieken betreffende herstructureringen

Op deze pagina

  Statistieken van herstructureringen

  Herstructureringen in ondernemingen, zoals collectieve ontslagen, en hun effect op de werkgelegenheid, krijgen bijzondere aandacht van de Europese autoriteiten. Bijgevolg worden op dit niveau een aantal gegevens afkomstig van de Lidstaten en betreffende herstructureringen verzameld, via een betrouwbaar systeem, op een voor alle Lidstaten gemeenschappelijke basis en direct gerelateerd aan herstructureringen.  

  De doeltreffendheid van het Europese systeem berust op een performante centralisatie van de gegevens op het niveau van de Lidstaten. Om te voldoen aan de Europese eisen heeft België in zijn reglementering een mechanisme geïntroduceerd waarbij de gegevens betreffende collectieve ontslagen naar de Federale overheid gestuurd moeten worden.  

  In de praktijk moet een werkgever die overgaat tot een aankondiging van een collectief ontslag, waar in België hij ook gevestigd is, deze aankondiging onder andere overmaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Na de informatie- en consultatieprocedure deelt de werkgever zijn voornemen tot collectief ontslag, betekening genoemd, onder andere mee aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

  Het gecentraliseerd bijhouden van de gegevens binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg laat zowel de Belgische als Europese autoriteiten toe om exact de omvang van de collectieve ontslagen in België te kennen. Het vergemakkelijkt ook de evaluatie, op Belgisch niveau, van de aangenomen maatregelen in het kader van collectieve ontslagen. Het verzamelen van data creëert ook de mogelijkheid om statistieken op te maken over deze problematiek.  

  De statistieken en de grafieken kan u in de documenten hieronder raadplegen :  

  Cijfers betreffende de collectieve ontslagen

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

   

   

  2012

  2011

  2009 - 2010

   

   Methodologie: Vanaf 2011 worden de statistieken driemaandelijks gepubliceerd. De eerste publicatie betreft de gegevens van januari tot maart; de tweede publicatie betreft de gegevens van januari tot juni; de derde publicatie betreft de gegevens van januari tot september; de vierde publicatie betreft de gegevens van het hele jaar.      

  Statistieken met betrekking tot de duur van de informatie- en consultatieprocedure op grond van de CAO nr. 24 en de “Renaultwet”

  De Belgische reglementering inzake collectief ontslag voorziet sedert vorig jaar in een centralisering van gegevens met betrekking tot collectief ontslag. Dit gebeurt bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waar de werkgever enerzijds zijn intentieverklaring tot collectief ontslag en anderzijds zijn voornemen tot collectief ontslag moet bezorgen.  

  De aankondiging van de intentie tot collectief ontslag en de betekening van het voornemen tot collectief ontslag bakenen de informatie- en consultatieprocedure met de werknemers af. Dit overleg vindt in principe plaats met de werknemersvertegenwoordigers. Indien er geen ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of comité voor preventie en bescherming op het werk is, gebeurt het overleg met de werknemers. De juridische basis van dit overleg berust in de C.A.O. nr. 24 gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad en hoofdstuk VII van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling (“Renaultwet”). Deze overlegprocedure verloopt in vier fases:  

  1. De werkgever legt aan de werknemersvertegenwoordigers een geschreven document voor waarin hij hen zijn voornemen tot collectief ontslag meedeelt ;
      
  2. De werkgever vergadert met de werknemersvertegenwoordigers omtrent zijn voornemen om tot collectief ontslag over te gaan ;
      
  3. De werknemersvertegenwoordigers krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen in verband met het voorgenomen collectief ontslag en kunnen argumenten formuleren en tegenvoorstellen doen;
      
  4. De werkgever onderzoekt en beantwoordt de vragen, argumenten en tegenvoorstellen.  

  De bestaande reglementering sluit niet uit dat tijdens deze informatie- en consultatieprocedure wordt gediscussieerd omtrent het sociaal plan.  

  Doordat de federale overheid de notificaties krijgt meegedeeld, laat toe om een nauwkeurig beeld te krijgen van de duur van informatie- en consultatieprocedure. Wanneer de reeds verstrekte informatie in grafiekvorm wordt opgesteld, levert dit volgend resultaat op:  

  Cijfers betreffende de procedure

  Methodologie : Om een betere representativiteit van de gegevens te garanderen, worden de statistieken, vanaf 2011, één keer per jaar gepubliceerd op het einde van het jaar.       

  Voor meer inlichtingen, kunt u de tekst “Collectief ontslag ” raadplegen.