Ioniserende straling

Op deze pagina

  Toelichting over titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk

  Titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 90/641/Euratom van 4 december 1990 inzake de praktische bescherming van de externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in een gecontroleerde zone. Richtlijn 2013/59/Euratom van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling heft bovenstaande richtlijn op en vervangt deze.

  Voor de definitie van een gecontroleerde zone moeten de voorschriften geraadpleegd worden van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende straling.

  Deze titel en de richtlijn hebben tot doel er voor te zorgen dat externe werknemers in alle lidstaten een gelijkwaardige bescherming krijgen als de werknemers in vast dienstverband bij de exploitant. Deze categorie van werknemers voert in de gecontroleerde zone specifieke en welomschreven opdrachten uit waarbij zij vaak aan hogere dosissen blootstaan dan de interne werknemers. Als een voorbeeld voor dergelijke categorie werknemers kan verwezen worden naar de "jumpers"; personen die tijdens een zeer korte tijdsspanne in een kernreactor zeer welomschreven opdrachten uitvoeren.

  Het middel dat aangewend wordt om deze gelijkwaardige bescherming te bereiken, bestaat in het ontwikkelen van een uniform systeem waardoor de radiologische bescherming van de externe werknemers optimaal wordt verzekerd. Dit houdt onder meer in dat er een geautomatiseerd netwerk moet bestaan.

  Titel 5 van boek V van de codex gaat wel een stap verder dan de richtlijn vermits er eveneens bepalingen worden opgenomen i.v.m. de interne werknemers. Op die manier heeft men de kans gegrepen om een aantal bepalingen die vroeger waren opgenomen in de voorschriften van het ARAB over te hevelen naar de codex.

  Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk