Trillingen

Op deze pagina

  Deze materie wordt geregeld in titel 3 betreffende trillingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk.

  Risicobeoordeling

  De werkgevers zijn ertoe gehouden de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, die het gevolg zijn van de blootstelling aan mechanische trillingen tijdens het werk, te evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen.

  Het niveau van blootstelling aan mechanische trillingen kan worden beoordeeld door middel van observatie van de specifieke werkmethoden en door het verzamelen van gepaste (o.a. door de fabrikant verstrekte) informatie over het waarschijnlijke trillingsniveau van het gebruikte materieel. Indien deze gegevens niet volstaan, wordt overgegaan tot metingen.

  Actiewaarden en grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

  Wanneer de actiewaarden voor dagelijkse blootstelling worden overschreden, gaat de werkgever over tot de opstelling en uitvoering van een programma van technische en/of organisatorische maatregelen om de blootstelling aan mechanische trillingen te beperken (alternatieve werkmethoden, keuze van arbeidsmiddelen en passende onderhoudsprogramma’s, verstrekking van hulpmiddelen, ontwerp werkpost, passende voorlichting, beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling, passende werkschema’s, passende beschermkledij). Voor hand-armtrillingen wordt de actiewaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur, vastgesteld op 2,5 m/s²; voor lichaamstrillingen op 0,5 m/s².

  Werknemers mogen niet worden blootgesteld aan trillingen boven de grenswaarden voor dagelijkse blootstelling: voor hand-armtrillingen wordt de grenswaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur, vastgesteld op 5 m/s²; voor lichaamstrillingen op 1,15 m/s².

  Afwijkingen

  Voor de sectoren zeevaart en luchtvaart kunnen, in naar behoren gerechtvaardigde omstandigheden, afwijkingen van de verplichting om aan de grenswaarde voor lichaamstrillingen te voldoen, worden verleend.

  Indien de blootstelling van een werknemer aan mechanische trillingen gewoonlijk onder de actiewaarden voor dagelijkse blootstelling blijft, maar aanzienlijk varieert en incidenteel de grenswaarden voor blootstelling kan overschrijden, kunnen onder bepaalde voorwaarden eveneens afwijkingen van de verplichting om aan de grenswaarden te voldoen worden verleend.

  Advies van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk