Elektromagnetische velden

Op deze pagina

  Titel 7 betreffende elektromagnetische velden van boek V van de codex over het welzijn op het werk is de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden) (PDF)

  Het begrip elektromagnetische velden 

  Elektromagnetische velden zijn statische elektrische, statische magnetische en tijdsafhankelijke elektrische, magnetische en elektromagnetische velden met frequenties tot 300 GHz. Grote veldsterkten van elektromagnetische velden kunnen directe biofysische effecten veroorzaken in het menselijk organisme.

  Evaluatie van de risico’s

  De werkgever dient de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, die het gevolg zijn van de blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens het werk, te evalueren en indien nodig gepaste preventiemaatregelen te nemen.

  Om dit te doen besteedt de werkgever aandacht aan de frequentie, het niveau, de duur en de aard van de blootstelling, de grenswaarden voor blootstelling en de actieniveaus, aan werknemers met een bijzonder risico, aan alle mogelijke indirecte effecten, aan informatie verkregen tijdens het gezondheidstoezicht,…

  In deze evaluatie kan de werkgever rekening houden met informatie die verstrekt wordt door de vervaardiger van de apparatuur.

  De werkgever wordt verzocht voor de risico-evaluatie gebruik te maken van de door de Europese Commissie gepubliceerde Praktische gidsen en Goede voorbeelden die te downloaden zijn van de website van de Europese Commissie in de Catalogus van publicaties.

  Grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus

  Grenswaarden voor blootstelling (GWB) zijn waarden die zijn vastgesteld op grond van wetenschappelijk erkende directe korte termijn en acute effecten, te weten thermische effecten en elektrische stimulering van weefsel. De werkgever zorgt ervoor dat de blootstelling van de werknemers aan elektromagnetische velden beperkt blijft tot de GWB.

  Actieniveaus (AN) zijn operationele niveaus die zijn vastgesteld om eenvoudiger te kunnen aantonen dat de relevante GWB in acht zijn genomen, of, in voorkomend geval, de geschikte beschermings- of preventiemaatregelen te nemen.

  Afwijkingen

  Rond MRI-apparatuur in de gezondheidssector mogen blootstellingen de GWB overschrijden indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

  Daarnaast kunnen afwijkingen op de toepassing van de GWB verleend worden in specifieke sectoren of ten behoeve van specifieke activiteiten in naar behoren gerechtvaardigde gevallen en mits naleving van specifieke voorwaarden en het volgen van een aanvraagprocedure bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  Advies van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

   Advies nr. 185 van 23 23 oktober 2015 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk  (PDF, 236.85 KB)