Opzeggingstermijnen - de werkman neemt ontslag - arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen voor 1 januari 2012 (privésector)

Op deze pagina

    Om de opzeggingstermijnen bij opzegging door de werkman van een arbeidsovereenkomst die is aangevangen voor 1 januari 2012 te berekenen, moet men de anciënniteit van de werkman verworven op 31 december 2013 berekenen, en deze toepassen op wettelijke of reglementaire bepalingen die van kracht waren op 31 december 2013.   

    1. Vaststelling door sectoraal koninklijk besluit  

    In bepaalde sectoren (paritaire comités of subcomités) worden de opzeggingstermijnen vastgesteld door koninklijke besluiten die, op 31 december 2013, opzeggingstermijnen bepaalden die van toepassing waren op arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen voor 1 januari 2012. Deze koninklijke besluiten zijn terug te vinden in een lijst.

    Bepaalde van deze koninklijke besluiten voorzien opzeggingstermijnen die van toepassing zijn in geval van ontslag door de werkman. 

    2. Vaststelling door de wet   

    Bij ontstentenis van toepassing van een sectoraal koninklijk besluit dat de opzeggingstermijn ingeval van opzegging door de werkman vaststelt, wordt deel I berekend in functie van de opzeggingstermijnen die voorzien zijn door de wet die van kracht was op 31 december 2013. Deze opzeggingstermijnen zijn de volgende :  

    Anciënniteit

    Opzeggingstermijn

    Van 0 tot minder dan 20 jaar

     14 dagen

    20 jaar of meer

     28 dagen