Werkgeversgroeperingen

Op deze pagina

  Begrip    

  De werkgeversgroepering is een systeem waarbij werkgevers zich verenigen om werknemers tewerk te stellen om hun behoeften gemeenschappelijk in te vullen.

  Concreet zal de opgerichte werkgeversgroepering werknemers kunnen aanwerven om hen ter beschikking te stellen van haar leden.

  Ten overstaan van de werknemer(s) is de enige werkgever de groepering ; deze stelt de werknemer(s) ter beschikking van de leden van de groepering.

  Juridische vorm van de groepering

  De groepering moet de rechtsvorm aannemen van :

  • hetzij een vereniging zonder winstoogmerk (vzw);
  • hetzij een vennootschap onder firma (vof).

  Opgelet! Vroeger was het ook mogelijk om een werkgeversgroepering op te richten in de vorm van een economisch samenwerkingsverband (esv). Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen heeft deze vennootschapsvorm evenwel afgeschaft.
  Sinds 1 mei 2019 is het niet meer mogelijk is om een esv op te richten. De reeds bestaande esv krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om zich om te vormen naar een andere vennootschapsvorm. De esv die op 1 januari 2024 niet omgevormd zijn, zullen van ambtswege omgevormd worden in een vennootschap onder firma (vof). Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Economie.

  Als overgangsmaatregel werd voorzien dat de economische samenwerkingsverbanden die erkend zijn als werkgeversgroepering, deze erkenning behouden indien zij uiterlijk op 1 januari 2024 de rechtsvorm hebben verkregen (op eigen initiatief of van ambtswege) van een vennootschap onder firma.

  Het enig maatschappelijk doel van de werkgeversgroepering moet het ter beschikking stellen zijn van werknemers aan haar leden.

  Aanvraag tot toelating 

  Indiening van de aanvraag

  Aangezien dat het systeem van werkgeversgroeperingen een afwijking inhoudt op het beginsel van het verbod op terbeschikkingstelling van werknemers, moeten de werkgevers die zich wensen te verenigen om een werkgeversgroepering te vormen, vooraf de toelating bekomen van de Minister van Werk.

  Deze aanvraag tot toelating wordt ingediend per brief gericht aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Blerotstraat 1,  1070 Brussel.

  De kandidaat-groepering doet in haar aanvraag een voorstel tot koppeling aan een paritair orgaan onder diegene waartoe haar leden behoren.

  Aan die aanvraag moeten de statuten en het huishoudelijk reglement worden toegevoegd dat de betrekkingen regelt tussen de groepering en haar leden-gebruikers.

  Onderzoek van de aanvraag 

  Binnen een termijn van 40 dagen vanaf de ontvangst van het volledige dossier, beslist de Minister om al dan niet zijn toelating te geven.

  Indien hij dit nuttig acht, kan de Minister deze aanvraag voorleggen voor advies van de Nationale Arbeidsraad als niet alle leden van de werkgeversgroepering tot hetzelfde paritair orgaan behoren. In dit geval wordt de termijn geschorst.

  De NAR beschikt over een termijn van 60 dagen om zijn advies uit te brengen. Bij ontstentenis van een advies van de NAR binnen de toegestane termijn, dient de Minister er niet op te wachten.

  Toelating

  De minister verleent zijn toelating voor onbepaalde duur.

  Wanneer hij zijn toelating geeft, duidt de Minister het paritair orgaan aan waaronder de werknemers van de werkgeversgroepering zullen ressorteren ; daaromtrent :

  • als alle leden van de werkgeversgroepering tot hetzelfde paritair orgaan behoren, is de Minister verplicht om dit paritair orgaan aan te duiden ;  
  • als niet alle leden van de werkgeversgroepering tot hetzelfde paritair orgaan behoren, duidt de Minister het paritair orgaan van de werkgeversgroepering aan tussen de paritaire organen waaronder de leden van de werkgeversgroepering ressorteren ; hij heeft de keuze om de groepering te koppelen :
    
   • hetzij aan het paritair orgaan van het lid of de leden met het grootste volume aan uren voorzien in de terbeschikkingstelling;
   • hetzij aan het paritair orgaan van het lid of de leden met het grootste volume aan tewerkstelling van vaste werknemers.
    

  In geen enkel geval zal er een koppeling kunnen plaatsvinden aan een paritair orgaan dat niet functioneert of een paritair orgaan waaraan geen enkel lid van de groepering is gekoppeld.

  Om de werking van de groepering te evalueren, moet de groepering elk jaar een activiteitenrapport bezorgen aan Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met vermelding van onder andere IN en OUT van de de leden van de groepering, hun paritair comité, het aantal werknemers (IN en OUT) evenals de kwalificaties en de types van arbeidsovereenkomsten van de aangeworven werknemers.

  Na zijn gegeven toelating, kan de Minister de koppeling aan het paritair orgaan wijzigen op basis van de feitelijke elementen die meegedeeld werden in het jaarlijks activiteitenrapport.

  Werking van de groepering 

  De werkgeversgroepering kan haar werknemers enkel ter beschikking stellen van haar leden.

  De leden van de werkgeversgroepering zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden van de werkgeversgroepering ten aanzien van derden, alsook ten aanzien van de werknemers die door de werkgeversgroepering ter beschikking van haar leden worden gesteld.

  In geval van staking of lock-out bij één van haar leden, mag de werkgeversgroepering geen werknemers (blijven) ter beschikking stellen van dit lid.

  De werkgeversgroepering mag niet meer dan 50 werknemers tewerkstellen.

  Wanneer een nieuw lid dat niet ressorteert onder één van de paritaire organen van de medeoprichters, zich aansluit bij een groepering, moet een nieuwe aanvraag ingediend worden om na te gaan of de koppeling aan het paritair orgaan zoals aanvankelijk bepaald, gerechtvaardigd blijft.

  Een koninklijk besluit zou de werkgeversgroepering kunnen onderwerpen aan andere bijkomende voorwaarden.

  Arbeidsovereenkomst 

  Er kan een beroep gedaan worden op alle profielen en beroepen.

  De tussen de groepering en de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst moet schriftelijk vastgesteld worden en dit voor de aanvang van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst. In deze arbeidsovereenkomst moet duidelijk vermeld zijn dat de overeenkomst gesloten wordt door de werkgever met het oog op de terbeschikkingstelling aan de leden van de groepering.    

  De arbeidsovereenkomst kan voor een onbepaalde duur, voor een bepaalde duur of voor een welbepaalde opdracht gesloten worden.

  In geval van een deeltijdse arbeidsovereenkomst moet de minimale wekelijkse arbeidsduur minstens 19 uren bedragen. 

  De werknemer in een werkgeversgroepering die vóór zijn aanwerving een langdurig niet-werkende werkzoekende, begunstigde van het leefloon of gerechtigde van financiële sociale bijstand was, kan in afwijking van de gebruikelijke opzegtermijnen een einde stellen aan zijn arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn van 7 dagen, te tellen vanaf de dag volgend op de betekening van zijn opzegging. Deze mogelijkheid geldt echter niet voor werknemers die belast zijn met de leiding of het toezicht op de andere werknemers die ter beschikking worden gesteld door de werkgeversgroepering. 

  Voor alle andere werknemers binnen de werkgeversgroepering zijn de gewone wettelijke opzeggingstermijnen van toepassing.  

  Verplichtingen van de gebruiker tijdens de terbeschikkingstelling 

  De overeenkomst gesloten tussen de werkgeversgroepering en de gebruiker, lid van de groepering, moet schriftelijk worden vastgesteld vooraleer de werknemer ter beschikking wordt gesteld van de gebruiker.

  Deze overeenkomst vermeldt de duur van de terbeschikkingstelling.

  Tijdens de duur van terbeschikkingstelling staat de gebruiker in voor de toepassing van de regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming die gelden op de plaats van het werk.  

  De gebruiker en de hem ter beschikking gestelde werknemer worden verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan wanneer:  

  1. de gebruiker een werknemer verder blijft tewerkstellen terwijl de werkgeversgroepering hem kennis heeft gegeven van haar beslissing om die werknemer terug te trekken ;
  2. de werknemer door de gebruiker wordt tewerkgesteld buiten de periode bepaald in de overeenkomst met de werkgeversgroepering. 

  Arbeidsprestaties in Zwitserland of een andere lidstaat van de Europese Economische ruimte dan België

  Wanneer een werknemer -die door de werkgeversgroepering ter beschikking werd gesteld aan een gebruiker, lid van de werkgeversgroepering- tijdens de duur van de terbeschikkingstelling arbeidsprestaties moet leveren in Zwitserland of een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België, dan wordt de werkgeversgroepering beschouwt als de werkgever die de werknemer detacheert.

  De werkgeversgroepering moet bijgevolg voldoen aan alle relevante bepalingen van de richtlijn 96/71/EG (met name erop toezien dat de uitzendkracht alle arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden geniet die van toepassing zijn in het land waar hij is gedetacheerd) en de richtlijn 2014/67/EU.

  Bijvoorbeeld:

  • Een werkgeversgroepering, die gevestigd is in België stelt een werknemer ter beschikking van een gebruiker, lid van de werkgeversgroepering. Deze Belgische gebruiker stelt de ter beschikking gestelde werknemer te werk in Italië. Bijgevolg wordt de Belgische werkgeversgroepering die de werknemer ter beschikking stelde, beschouwd als de onderneming die de werknemer naar Italië detacheert.

  In dergelijk geval moet de gebruiker dit ook steeds melden aan de werkgeversgroepering. Deze informatie moet worden meegedeeld via geschrift op papier of op elektronische wijze voorafgaand aan de effectieve uitvoering van deze arbeidsprestaties.

  Einde van de toelating 

  De minister kan een einde stellen aan de toelating wanneer de werkgeversgroepering de voorwaarden vastgesteld in de toelating of de wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen die op hem rusten niet naleeft.

  Wanneer de werkgeversgroepering de drempel van 50 werknemers overschrijdt, neemt de toelating een einde binnen een termijn van 3 maand te rekenen vanaf de overschrijding van deze drempel.