Einde van de overeenkomst voor onbepaalde tijd - ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding

Op deze pagina

  Begrip

  De partij die de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden, zonder een opzeggingstermijn na te leven of met een ontoereikende opzeggingstermijn, moet de andere partij een opzeggingsvergoeding betalen (ook verbrekingsvergoeding genoemd).

  Afwezigheid van vormvereisten

  Deze wijze van beëindiging vereist geen enkel bijzonder vormvoorschrift.

  Zo kan de beëindiging eenvoudigweg mondeling gebeuren. Het is evenwel nuttig om deze beëindiging te laten volgen door een geschrift, zodat deze geformaliseerd wordt en het bewijs ervan kan geleverd worden in geval van betwisting. 

  Berekening

  De opzeggingsvergoeding is gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met hetzij de duur van de opzeggingstermijn die normaal zou moeten in acht genomen worden, hetzij het resterende gedeelte ervan.

  Naast het lopend loon omvat de opzeggingsvergoeding ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst.

  Het lopend loon omvat bijvoorbeeld het vaste bruto maandloon dat de werknemer verdient op het ogenblik van zijn ontslag, de ploegen- of productiepremies, het overloon betaald voor overuren die gedurende een langere periode regelmatig worden gepresteerd, …

  Met voordelen verworven krachtens de overeenkomst worden alle voordelen bedoeld die niet als gift, vrijgevigheid of liberaliteit door de werkgever worden toegekend ,maar waarop de werknemer recht heeft krachtens zijn arbeidsovereenkomst, d.w.z. niet alleen ingevolge een uitdrukkelijk beding in de arbeidsovereenkomst maar ook ingevolge eender welke andere bepaling, zij het de wet, een collectieve arbeidsovereenkomst, het gebruik of een eenzijdige door de werkgever aangegane verbintenis.

  De kosten eigen aan de werkgever (bijvoorbeeld de kosten voor het beroepsmatig gebruik van een GSM) behoren daarentegen niet tot deze categorie.

  Wanneer het loon en/of de voordelen geheel of gedeeltelijk variabel zijn, moet rekening gehouden worden met het gemiddelde van dit loon of deze voordelen, waarvan de betaling opeisbaar is in de twaalf maanden die het ontslag voorafgaan.

  De opzeggingstermijnen worden uitgedrukt in weken. Om een forfaitair loon dat wordt vastgesteld op maandbasis om te zetten in een weekloon, moet dit maandloon eerst vermenigvuldigd worden met drie en vervolgens gedeeld worden door dertien.

  Bv.: Een werknemer ontvangt een bruto maandloon van € 2500. Om dit maandloon om te zetten in een weekloon moet volgende berekening gemaakt worden:  € 2500 x 3/13 = € 576,92. 

  Uitbetaling in maandtermijnen

  De vergoeding moet in principe in één keer betaald worden.

  De onderneming die erkend is als in moeilijkheden of die uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kent, mag de vergoeding van de ontslagen werknemers evenwel in maandtermijnen uitbetalen. 

  Bijzondere regels in geval van gedeeltelijke werkhervatting na arbeidsongeschiktheid 

  In geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van uitvoering van een aangepast of ander werk (met toestemming van de geneesheer van het ziekenfonds) door middel van een opzeggingsvergoeding, moet deze vergoeding berekend worden op basis van het loon dat verschuldigd is in het kader van de arbeidsovereenkomst die bestaat vóór de uitvoering van het aangepast of ander werk. De aanpassingen die zijn aangebracht tijdens de periode van uitvoering van het aangepast of ander werk hebben dus geen invloed op de berekening van de opzeggingsvergoeding.