Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk

Op deze pagina

  Algemeenheden 

  Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk moet in principe worden uitgevoerd tot het overeengekomen einde. 

  De partij die de overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk toch vóór de afloop van de overeengekomen termijn of de voltooiing van het overeengekomen werk zonder dringende reden beëindigt, moet aan de andere partij een vergoeding betalen. 

  In bepaalde gevallen gelden er evenwel bijzondere regels. 

  Omwille van de wijzigingen inzake het eenheidsstatuut moet er daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk gesloten vóór en vanaf 1 januari 2014.

  Arbeidsovereenkomsten gesloten vóór 1 januari 2014 

  De werkgever en de werknemer hadden de mogelijkheid om een proefbeding op te nemen in arbeidsovereenkomsten die werden gesloten en zijn aangevangen vóór 1 januari 2014. 

  Tijdens de proefperiode kan een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk eenzijdig worden beëindigd volgens de beëindigingsregels eigen aan de proeftijd. 

  Na afloop van de proeftijd moet de partij die deze overeenkomst vroegtijdig verbreekt, aan de andere partij een vergoeding betalen. 

  Dit laatste geldt eveneens voor arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk zonder proefbeding die vroegtijdig worden verbroken.

  Voor arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk van minstens drie maanden bestaat er daarnaast ook nog een bijzondere beëindigingsregel ingeval van ziekte of ongeval. 

  Arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2014 

  Ingeval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk die werd gesloten vanaf 1 januari 2014 moeten twee periodes worden onderscheiden:  

  Gedurende deze eerste periode kan elk van de partijen de overeenkomst vroegtijdig en zonder dringende reden beëindigen door de betekening van een opzeggingstermijn. 

  • de tweede periode van het contract komt overeen met de nog resterende tweede helft van de overeenkomst en loopt tot de einddatum die oorspronkelijk door de partijen werd voorzien.

  Gedurende deze tweede periode kan de overeenkomst niet meer vroegtijdig en zonder dringende reden worden beëindigd met een opzeggingstermijn: de partij die de overeenkomst dan toch beëindigt, zal aan de andere partij een vergoeding moeten betalen.  

  Tenslotte worden er ook bijzondere beëindigingsregels voorzien ingeval van ziekte of ongeval

  Bijzondere regels ingeval van ziekte of ongeval 

  Ingeval van ziekte of ongeval worden er bijzondere beëindigingsregels voorzien.  

  Wettelijke referenties 

  • Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikelen 37/9, 37/10 en 40. 

  Een geconsolideerde versie van deze tekst kan via volgende link worden geraadpleegd: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm, selecteer bij juridische aard: “wet” en bij afkondigingsdatum: “1978-07-03”. 

  • Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, artikelen 71 en 113.  

  Een geconsolideerde versie van deze tekst kan via volgende link worden geraadpleegd: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm, selecteer bij juridische aard: “wet” en bij afkondigingsdatum: “2013-12-26”.