Opzeggingstermijnen - de werkman neemt ontslag - arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2012 (privésector)

Op deze pagina

  Om de opzeggingstermijnen bij opzegging door de werkman van een arbeidsovereenkomst die is aangevangen vanaf 1 januari 2012 te berekenen, moet men de anciënniteit van de werkman verworven op 31 december 2013 berekenen, en deze toepassen op wettelijke of reglementaire bepalingen die van kracht waren op 31 december 2013.   

  1. Vaststelling door sectoraal koninklijk besluit    

  In bepaalde sectoren (paritaire comités of subcomités) worden de opzeggingstermijnen vastgesteld door koninklijke besluiten die, op 31 december 2013, opzeggingstermijnen bepaalden die van toepassing waren op arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2012. Deze koninklijke besluiten zijn terug te vinden in een lijst.   

  Bepaalde van deze koninklijke besluiten voorzagen opzeggingstermijnen die van toepassing zijn in geval van ontslag door de werkman.    

  2. Vaststelling door de wet    

  Bij ontstentenis van toepassing van een sectoraal koninklijk besluit dat de opzeggingstermijn ingeval van opzegging door de werkman vaststelt, wordt deel I berekend in functie van de opzeggingstermijnen die voorzien zijn door de wet die van kracht was op 31 december 2013. Deze opzeggingstermijnen zijn de volgende :     

  Anciënniteit 

  Opzeggingstermijn 

  Van 0 tot minder dan 20 jaar  

   14 dagen  

  20 jaar of meer  

   28 dagen  

   

  3. Vaststelling door een clausule in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement in geval van een anciënniteit van minder dan 6 maanden op 31 december 2013    

  Wat betreft de werklieden die minder dan 6 maanden anciënniteit hebben bereikt op 31 december 2013, kan deel I eventueel worden berekend op basis van de clausule van de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement die de werkgever toeliet de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een verkorte opzeggingstermijn. Deze verkorte opzeggingstermijn is minstens 7 dagen in geval van ontslag door de werkgever en, voor ontslag door de werkman, de helft van de termijn die is overeengekomen voor het ontslag door de werkgever.    

  Voorbeeld: een werkman en een werkgever sluiten een arbeidsovereenkomst die aanvangt op 1 december 2013. Het arbeidsreglement dat van toepassing was in de onderneming voorzag een clausule die de werkgever toeliet de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een opzeggingstermijn van 8 dagen gedurende de eerste zes maanden anciënniteit van de werknemer. De werkman neemt ontslag in juni 2015. In dat geval wordt deel I (de opzeggingstermijn die overeenstemt met de anciënniteit verworven sinds 1 december 2013 tot 31 december 2013) berekend op basis van de clausule in het arbeidsreglement aangezien, op 31 december 2013, de werkman minder dan zes maanden anciënniteit had. Deel I van de opzeggingstermijn is bijgevolg gelijk aan 4 dagen (helft van de overeengekomen termijn in geval van ontslag door de werkgever).