Afgifte van sociale documenten

Op deze pagina

  Bij het einde van de arbeidsovereenkomst, is de werkgever verplicht een aantal sociale documenten aan de werknemer te overhandigen:

  • getuigschrift van tewerkstelling (op verzoek van de werknemer) waarop enkel de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld ;
  • de afrekening van de laatste betalingen ;
  • de individuele rekening van het lopende jaar (binnen 2 maanden na het einde van het trimester gedurende dewelke de arbeidsovereenkomst beëindigd werd) ;
  • het werkloosheidsattest (C 4) ;
  • de belastingsfiche 281.10 ;
  • het vakantieattest (enkel voor bedienden)