Taken van de bedrijfsrevisor

Op deze pagina

   

  Een schriftelijk en gedetailleerd verslag opstellen over de jaarrekeningen en over het jaarverslag

  Inzake de jaarrekeningen bepaalt het Wetboek van vennootschappen dat het door de revisor opgesteld verslag volgende elementen bevat :  

  1. een inleiding die minstens de identificatie van de jaarrekeningen bevat evenals het boekhoudkundig referentiekader dat werd toegepast op het ogenblik van het opstellen van deze jaarrekeningen ; 
  2. een beschrijving van de omvang van de controle ; 
  3. een vermelding waarin wordt aangegeven of de boekhouding gevoerd werd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen ; 
  4. een verklaring waarin wordt aangegeven of de jaarrekeningen een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap ; 
  5. een verklaring waarin wordt aangegeven of de aan de algemene vergadering voorgestelde verdeling van de winsten in overeenstemming is met de statuten ; 
  6. de vermelding dat hij geen kennis heeft gehad van handelingen of beslissingen genomen in strijd met de statuten.  

  Inzake het jaarverslag (d.w.z. het verslag waarin de bestuurders rekenschap afleggen van hun bestuur) : dit document moet eveneens het voorwerp zijn van een verslag van de revisor, wat betreft zijn volledigheid en zijn overeenstemming in vergelijking met de jaarrekeningen.

   

  De inlichtingen certificeren 

  In een schriftelijk certificeringsverslag verklaart de bedrijfsrevisor dat de economische en financiële inlichtingen getrouw en volledig zijn, voor zover deze inlichtingen voortvloeien uit de boekhouding, de jaarrekening of andere verifieerbare stukken. De bedrijfsrevisor overhandigt een getekend exemplaar van dit verslag aan de voorzitter en de secretaris van de ondernemingsraad.  

  Wanneer de bedrijfsrevisor vaststelt dat een inlichting ontbreekt, moet hij eerst het bestuursorgaan op de hoogte brengen. Indien het bestuursorgaan hierop binnen de maand niet positief reageert, moet de bedrijfsrevisor hiervan in zijn verslag melding maken.

  Ook wanneer een meegedeelde inlichting niet strookt met een controleerbaar document, moet hiervan in het verslag melding gemaakt worden.  

  De inlichtingen verklaren en ontleden 

  De bedrijfsrevisor heeft als opdracht om ten behoeve van de werknemersafgevaardigden de betekenis van de economische en financiële inlichtingen te verklaren en te ontleden. De bedrijfsrevisor heeft een didactische en pedagogische taak.

  De bedrijfsrevisor probeert om de informatie inzichtelijker te maken zonder dat hij zich hierbij uitspreekt over het beheer van de onderneming. Indien de bedrijfsrevisor dit nuttig acht, kunnen na afloop van een vergadering een aantal ophelderingen schriftelijk bevestigd worden.

  Deze opdracht wordt vooral ingevuld door een actieve deelname aan de vergaderingen.

  Inlichtingen in geval van ontstentenis van het ondernemingshoofd

  De revisor moet het initiatief nemen om de ondernemingsraad in te lichten wanneer, na zijn opmerkingen, het ondernemingshoofd nalaat om de passende maatregelen te nemen. Deze informatie van de ondernemingsraad moet voorafgaan aan de vergadering gewijd aan de analyse van de betrokken gegevens.