Niveaus van mededeling van de basisinformatie

Op deze pagina


  Technische bedrijfseenheid

  Dit is de entiteit zoals bepaald tijdens de sociale verkiezingen en waarvoor een ondernemingsraad werd opgericht. 

  Juridische entiteit 

  Soms is de technische bedrijfseenheid slechts een deel van een juridische entiteit. Over deze juridische entiteit moeten minstens de volgende inlichtingen verstrekt worden:  

  • het statuut van de onderneming; 
  • de concurrentiepositie; 
  • de financiële structuur; 
  • het programma en de toekomstverwachtingen; 
  • het organogram van de juridische entiteit. 

  Economische entiteit

  Wanneer de activiteiten van verschillende ondernemingen op elkaar afgestemd zijn en de ondernemingen aldus economisch van elkaar afhankelijk zijn, spreekt men van een economische entiteit.  Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld via langlopende contracten alle grondstoffen bij een andere onderneming worden aangekocht. De te verstrekken inlichtingen zijn dezelfde als de voor de financiële entiteit te verstrekken inlichtingen.


  Financiële entiteit

  Hoewel in het koninklijk besluit van 27 november 1973 geen definitie wordt gegeven, kan als financiële entiteit worden beschouwd het geheel van ondernemingen die via participaties een dominerende invloed op elkaar uitoefenen.  Indien er binnen de ondernemingsraad geen overeenstemming bestaat over de omschrijving van de entiteit, kan men zich baseren op de definities opgenomen in andere teksten zoals het wetboek van vennootschappen.  Het behoren van een onderneming tot een groep komt met name tot uiting door het feit dat deze groep geconsolideerde jaarrekeningen opstelt.

  Over de economische en financiële entiteit moeten minstens de volgende inlichtingen gegeven worden:

  • de statuten; 
  • de financiële structuur, het programma en de toekomstverwachtingen; 
  • het organogram van de economische of financiële entiteit. 

  Onderdelen 

  In de reglementering wordt geen formele definitie gegeven van het begrip onderdeel.  Het behoort tot de bevoegdheid van iedere ondernemingsraad om te bepalen of er onderdelen bestaan.

  Als onderdelen worden beschouwd productiecentra die homogeen zijn en over een zekere autonomie beschikken. 

  De productiecentra die een eigen bestaan leiden zijn afdelingen binnen de technische bedrijfseenheid die onderscheiden kunnen worden omdat ze een bepaalde homogeniteit vertonen inzake aspecten zoals het vervaardigen van een specifiek product, hun geografische situatie … De autonomie kan afgeleid worden uit het feit dat de afdeling binnen de bestaande hiërarchie beschikt over een zekere onafhankelijkheid, over eigen werkmiddelen, een eigen budget,...

  Als er binnen de ondernemingsraad een meningsverschil bestaat over de definiëring van onderdelen, moet de procedure in geval van meningsverschil gevolgd worden.

  Indien er onderdelen bestaan, moeten over ieder onderdeel de volgende inlichtingen gegeven worden:

  • de evolutie van de omzet over 5 jaar 
  • het niveau en de evolutie van de kost- en verkoopprijzen 
  • de marktpositie van de onderneming 
  • de productie en de productiviteit 
  • de structuur van de kosten 
  • de personeelskosten 
  • de resultatenrekening 
  • de jaarlijkse informatie 
  • de periodieke informatie 
  • de occasionele informatie 

  Economische samenwerkingsverbanden

  De ondernemingen die lid zijn van een Europees economisch samenwerkingsverband (Wet van 12 juli 1989) of een economisch samenwerkingsverband (wetboek van vennootschappen, artikel 871) moeten de inlichtingen verstrekken betreffende het statuut van de onderneming , de financiële structuur, het programma, de toekomstverwachtingen en het organogram van dit samenwerkingsverband.