Sociale verkiezingen 2024

Op deze pagina

  De sociale verkiezingen voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk zullen plaatsvinden in 2024.

  Deze sociale verkiezingen betreffen meer dan 7000 ondernemingen. Onder onderneming moet worden verstaan, zowel ondernemingen uit de private sector met handels- of industriële finaliteit, als  ondernemingen zonder winstoogmerk, zoals de sociale en gezondheidsdiensten.

  De sociale verkiezingen hebben tot doel ongeveer 11 000 organen op te richten of te vernieuwen, meer bepaald bijna 4000 ondernemingsraden en ruim 7000 comités voor preventie en bescherming op het werk.

  Er moet een ondernemingsraad worden opgericht in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen. Bovendien moeten deze raden ook worden vernieuwd van zodra een onderneming gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt. In de ondernemingen die tussen 50 en 99 werknemers tewerkstellen en die een ondernemingsraad moeten vernieuwen, moet niet worden overgegaan tot de verkiezing van de leden van de raad. Hun mandaat zal worden uitgeoefend door de verkozen personeelsafgevaardigden van het comité voor preventie en bescherming op het werk..

  Er moet een comité voor preventie en bescherming op het werk worden opgericht of vernieuwd in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen.

  De ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk, zijn inspraakorganen in de onderneming die paritair zijn samengesteld uit enerzijds het ondernemingshoofd en zijn vertegenwoordigers, en anderzijds de vertegenwoordigers van de werknemers in de onderneming.

  Het ondernemingshoofd wijst de leden van zijn afvaardiging aan onder het leidinggevend personeel, terwijl de leden van de werknemersafvaardiging verkozen worden door de werknemers zelf en voorgedragen worden door de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties (deze laatste enkel bij verkiezingen voor de ondernemingsraad).

  Op deze website kan u nuttige informatie vinden voor een goed verloop van de sociale verkiezingen.