Jaarlijkse informatie

Op deze pagina

   

   

  Een geschreven verslag betreffende de actualisering van de basisinformatie 

  De in het kader van de basisinformatie meegedeelde inlichtingen worden aangevuld en geactualiseerd in een geschreven verslag. Dit verslag moet meegedeeld, becommentarieerd en besproken worden tijdens de vergadering van de ondernemingsraad. Het ondernemingshoofd becommentarieert in het bijzonder de wijzigingen die zich hebben voorgedaan in vergelijking met de basisinlichtingen, de redenen van van deze wijzigingen evenals de derhalve te nemen maatregelen.

  De jaarrekeningen

  De jaarrekeningen omvatten de balans, de resultatenrekening, de bijlage.

  Het ondernemingshoofd zal de jaarrekeningen vergelijken met deze van de twee vorige boekjaren, er is dus een vergelijking van de jaarrekeningen die betrekking hebben op drie boekjaren.

  Inzake de balans geeft het ondernemingshoofd uitleg naar aanleiding van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan. Hiervoor becommentarieert hij voornamelijk de volgende punten :  

  • de wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van het maatschappelijk vermogen ; 
  • de wijziging en de bestemming van de reserves ; 
  • de gedane afschrijvingen met vermelding van hun aard, hun belang en hun evolutie ; 
  • de wijzigingen op het vlak van de schuldenlast, volgens de aard van de schuldeisers en de aflossingstermijn, evenals de invloed van deze wijzigingen op de activa ; 
  • de wijzigingen van de vaste activa ; 
  • de wijzigingen in het realiseerbare ; 
  • de wijzigingen in het beschikbare ; 
  • de solvabiliteit en de rentabiliteit van de onderneming aan de hand van de ratio’s met toelichting over de aangewende gegevens. 
  Voor de resultatenrekening is de commentaar voornamelijk geconcentreerd op volgende punten :
  • de evolutie van de verschillende inkomsten en uitgaven ; 
  • de winstverdeling ; 
  • de manier waarop de onderneming haar eventueel verlies zal aanzuiveren ; 
  • het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de leden van de beheers-, bestuurs- en controleorganen ; 
  • de evolutie van de rentabiliteit van de onderneming op basis van de ratio’s, met commentaar bij de gebruikte gegevens.   

  Het verslag inzake de aanwending van aanmoedigingsmaatregelen wordt eveneens becommentarieerd. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de gevolgen op het ondernemingsbeleid alsook op de kosten, door zich op  het tewerkstellingsbeleid in het bijzonder te concentreren.

  Het ondernemingshoofd verduidelijkt en becommentarieert bovendien de sociale balans.  

  Opmerking 

  De jaarrekeningen voor de handelsvennootschappen 

  Binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar moeten de zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap een jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen.

  Binnen de dertig dagen na de goedkeuring en ten laatste zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar, moet de jaarrekening neergelegd worden bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

  De modellen (volledig en verkort) evenals de nuttige inlichtingen zijn eveneens beschikbaar op deze webstek.  

  Volgens het wetboek van vennootschappen wordt een onderneming als groot beschouwd indien:  

  • haar jaarlijks gemiddeld personeelsbestand (in voltijds equivalenten) meer dan 100 bedraagt of, 
  • zij meer dan één van de volgende drempels overschrijdt :

   • jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50 werknemers 
   • jaaromzet (exclusief BTW) : 7.300.000 euro 
   • balanstotaal : 3.650.000 euro.    
    

  De jaarrekeningen in VZW’s   

  Ook de zeer grote VZW’s moeten een jaarrekening bij de Balanscentrale neerleggen volgens het volledig schema.

  Een VZW of stichting wordt als zeer groot beschouwd indien:    

  • haar jaarlijks gemiddeld personeelsbestand (in voltijds equivalenten) op jaarbasis meer dan 100 bedraagt of, 
  • zij meer dan één van de volgende drempels overschrijdt :

   • jaargemiddelde van het personeelsbestand (in voltijds equivalenten) : 50 werknemers 
   • jaarlijks totaal van ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (exclusief BTW) : 6.250.000 euro 
   • balanstotaal: 3.625.000 euro.       
    
  Sommige VZW’s zijn door de bijzondere aard van hun activiteiten onderworpen aan een specifieke wetgeving en hebben een afwijkend schema voor hun jaarrekening. Op voorwaarde dat deze regels minstens gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van de VZW-wetgeving, mag dit afwijkend schema neergelegd worden.  

   

  Het jaarverslag

  Het betreft hier het verslag dat voorgesteld wordt door de Raad van bestuur tijdens de algemene vergadering waarop deze rekenschap aflegt over zijn bestuur.  

  Het verslag van de commissaris 

  De vennootschappen 

  In grote ondernemingen moet de commissaris schriftelijk verslag uitbrengen over de jaarrekening en het jaarverslag.   

  De VZW’s 

  Ook de VZW’s zijn onderworpen aan de controle van de commissarissen.

  Bijzondere verplichtingen voor de Belgische beursgenoteerde ondernemingen 

  Auditcomité 

  Grote Belgische beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht een auditcomité op te richten. Het auditcomité moet samengesteld zijn uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan minstens één onafhankelijke bestuurder. Deze onafhankelijke bestuurder moet beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit en moet voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid. De verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid moet in het jaarverslag opgenomen worden.

  Een beursgenoteerde onderneming wordt als groot beschouwd indien twee van de drie volgende criteria overschreden worden:    

  • jaargemiddelde personeelsbestand: 250 
  • balanstotaal: 43.000.000 euro 
  • jaarlijkse netto-omzet: 50.000.000 euro.    

  Benoeming onafhankelijke bestuurders Raad van Bestuur 

  De benoeming van de kandidaten tot onafhankelijk bestuurder voorafgaand aan de benoeming door de algemene vergadering, wordt ter kennisgeving aan de ondernemingsraad meegedeeld (wetboek van vennootschappen, art. 524, §4).

  Verklaring inzake deugdelijk bestuur 

  Elke beursgenoteerde vennootschap moet in haar jaarverslag een hoofdstuk opnemen waarin zij verslag uitbrengt over de toepassing van de aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur. Zij moet minstens volgende informatie bekend maken:  

  • aanduiden welke code inzake deugdelijk bestuur (corporate governance code) zij toepast en de relevante informatie over de praktijken inzake deugdelijk bestuur die worden toegepast naast deze code en de reglementaire vereisten; 
  • de delen van de referentiecode waarvan zij afwijkt en de onderbouwde redenen daarvoor (de zgn. ‘comply or explain’ regel); 
  • een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen in verband met het proces van financiële verslaggeving; 
  • haar aandeelhoudersstructuur op balansdatum en de maatregelen tegen vijandige overnamebiedingen; 
  • de samenstelling en de werking van haar bestuursorganen en comités. 

  Remuneratiecomité en remuneratieverslag  

  De vennootschappen die verplicht zijn om een auditcomité op te richten, worden vanaf het  eerste boekjaar dat aanvangt na 23 april 2010 ook verplicht een remuneratiecomité op te richten (wetboek van vennootschappen, nieuw artikel 526 quater). 

  Het remuneratiecomité is uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn. De raad van bestuur moet erop toezien dat het remuneratiecomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid. Het remuneratiecomité heeft zuiver adviserende bevoegdheden en taken. Het is minstens belast met:  

  • het voorstellen van het remuneratiebeleid voor bestuurders, leden van het directiecomité, andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur; 
  • het voorstellen van de individuele remuneratie van bestuurders, leden van het directiecomité, andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur; 
  • de voorbereiding van het jaarlijks remuneratieverslag; 
  • de toelichting van het remuneratieverslag op de jaarvergadering.   

  Vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt na 23 april 2010, zijn de grote beursgenoteerde vennootschappen verplicht om in hun jaarverslag een afzonderlijk remuneratieverslag op te nemen met betrekking tot de verloning van bestuurders en de topmanagers. Het remuneratieverslag wordt aan de ondernemingsraad meegedeeld.   

  Vertrekvergoedingen

  De vertrekvergoeding van uitvoerende bestuurders, directieleden en iedereen die binnen een beursgenoteerde vennootschap belast is met het dagelijks bestuur mag maximum 12 maanden loon bedragen. Indien de vergoeding hoger is, dan moet de eerstvolgende gewone algemene vergadering die afwijking vooraf goedkeuren. Het verzoek om een hogere vertrekvergoeding toe te kennen moet 30 dagen vóór de publicatiedatum van de oproeping tot de algemene vergadering aan de ondernemingsraad worden meegedeeld.   

  Verslag lastenverlaging 

  Jaarlijks ontvangt de ondernemingsraad eveneens een overzicht van de voordelen betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling (Trillium)  

  De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming 

  De handelsvennootschappen naar Belgisch recht zijn verplicht om een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag op te stellen indien bepaalde drempels overschreden worden. In de geconsolideerde jaarrekening wordt een geheel van ondernemingen die onderling verbonden zijn voorgesteld alsof het om één enkele onderneming gaat.

  Er is verplichting tot consolidatie van zodra alle verbonden ondernemingen samen, op geconsolideerde basis, twee jaar lang tenminste twee van de volgende criteria overschrijden:    

  • jaaromzet : 29.00.000 euro 
  • balanstotaal (exclusief BTW) : 14.600.000 euro 
  • jaargemiddelde personeel : 250 werknemers  

  Indien de onderneming echter zelf dochteronderneming is van een andere onderneming en haar jaarrekening opgenomen wordt in een geconsolideerde jaarrekening op een hoger niveau, is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld te worden van de verplichting tot sub-consolidatie (dit is consolidatie op niveau van de onderneming die zelf dochteronderneming is).

  De beslissing tot vrijstelling wordt genomen door de algemene vergadering. Deze beslissing tot vrijstelling van sub-consolidatie heeft echter geen gevolgen ten overstaan van de ondernemingsraad.  Dit betekent dat ondanks de vrijstelling, er toch een geconsolideerde jaarrekening moet opgesteld worden ten behoeve van de ondernemingsraad.

  Deze sub-consolidatie ten behoeve van de ondernemingsraad moet echter niet opgesteld worden, indien de ondernemingsraad van oordeel is dat het mogelijk is de onderneming te situeren in het kader van de economische of financiële groep door het mededelen van de geconsolideerde jaarrekening van een andere onderneming waarin de betrokken onderneming werd opgenomen of door het mededelen van andere gelijkwaardige inlichtingen.

  Kan er binnen de ondernemingsraad hierover geen overeenstemming worden bereikt, dan moet de procedure inzake meningsverschil gevolgd worden.

  Samen met de geconsolideerde jaarrekening, moet eveneens het geconsolideerd jaarverslag en het geconsolideerd controleverslag van de commissaris medegedeeld worden.  

   

  De geconsolideerde jaarrekening van de groep   

  Wanneer de onderneming integraal of naar evenredigheid werd opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van een andere onderneming naar Belgisch of buitenlands recht, moet ook deze geconsolideerde jaarrekening aan de ondernemingsraad worden medegedeeld.

  Belgische vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening moeten opmaken, hebben de mogelijkheid om deze op te stellen met toepassing van de IAS-normen (de boekhoudnormen bepaald door International Accounting Standard Board).  

  Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om in hun geconsolideerde jaarrekening IAS toe te passen.