Mededeling van de inlichtingen betreffende de verbindingspersoon

Op deze pagina

  Een werkgever die werknemers in België zal detacheren moet aan de Belgische arbeidsinspectie de identificatie- en adresgegevens van een verbindingspersoon meedelen.

  Let wel, dergelijke verplichting geldt niet voor de werkgevers die hun bestuurders detacheren in het kader van activiteiten in de sector van het wegvervoer.

  In dergelijk geval gelden er specifieke formaliteiten

  Deze verbindingspersoon is natuurlijke persoon die werd aangewezen door de werkgever en die kan gecontacteerd worden door de Belgische arbeidsinspectie om, voor rekening van deze werkgever, elk document of bericht betreffende de detachering van in België gedetacheerde werknemers te bezorgen of te ontvangen.

  Deze verbindingspersoon kan de werkgever in eigen persoon zijn, een werknemer van de onderneming of een natuurlijke persoon die een derde is ten overstaan van de onderneming.
  Er is geen enkele verplichting van domiciliëring in België.

  Momenteel is de verplichting tot mededeling van de identificatie- en adresgegevens van de verbindingspersoon van kracht geworden :

  • voor een categorie van activiteiten die vrijgesteld is van de « Limosa-melding » : met andere woorden de activiteiten van initiële assemblage en/of eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van goederen en die noodzakelijk zjin voor het in werking stellen van het geleverde  goed en die uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming, wanneer de duur van de bedoelde werken niet meer dan acht dagen bedraagtmet uitsluiting van de activiteiten in de bouwsector.

  Voor deze specifieke categorie van activiteiten van initiële assemblage en/of eerste installatie van een goed, moeten de identificatie- en adresgegevens van de verbindingspersoon medegedeeld worden: 

  •  ofwel via postzending verzonden naar het volgend adres : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,  Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten,  Centrale Administratie, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.
  • ofwel via e-mail verzonden naar het volgend elektronisch adres : SPOC.Labourinspection@employment.belgium.be

  NB : Zo lang als de verbindingspersoon die reeds door de werkgever werd aangewezen, dezelfde blijft en de identificatie- en adresgegevens die op hem betrekking hebben, ongewijzigd blijven, is de werkgever niet verplicht om deze identificatiegegevens opnieuw aan de Belgische arbeidsinspectie mede te delen.