Detachering op het vlak van Sociale Zekerheid

Op deze pagina

  Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen drie situaties

  Detachering vanuit een andere E.U.-lidstaat

  Op basis van de Europese Verordening  n° 883/2004 kan de onderwerping van een werknemer aan de sociale zekerheid van het oorsprongsland behouden blijven tijdens de duur van de detachering in België en dit gedurende een maximale periode van 24 maanden. 

  Hiervoor zou de werknemer in het bezit moeten zijn van een certificaat A1.

  Meer specifiek in dit verband zal de bevoegde sociale zekerheidsinstelling, wanneer alle basisvoorwaarden van de detachering zijn vervuld, een attest van “Toepasselijke wetgeving” A1 afleveren waarmee wordt bewezen dat de betrokken werknemer zijn gewoonlijke sociale zekerheidsregime van de uitsturende staat behoudt.

  Na afloop van 24 maanden, kan, wanneer de tijdelijke zending van de werknemer niet beëindigd is en de detacheringsvoorwaarden nog altijd vervuld zijn, een verlenging van de detacheringsperiode worden toegekend met wederzijds akkoord tussen de bevoegde sociale zekerheidsinstellingen van de betrokken landen.    

  De aanvraag tot afwijking moet worden ingediend bij de bevoegde sociale zekerheidsinstelling van het uitsturende land die, wanneer zij akkoord gaat met de redenen waarvoor een verlengingsaanvraag van de detacheringstermpijn werd aangevraagd, het akkoord zal vragen van de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

  Zie ook : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/crossborderemployment/bilateral_and_multilateral_agreements/eeamemberstates/detachment.html 

  Contact 

  Detachering vanuit Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

  De hogervermelde regels zijn van toepassing op detacheringssituaties met betrekking tot enerzijds Zwitserland, sinds 1 april 2012 en, anderzijds Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen, sinds 1 juni 2012.

  Ook de hierboven beschreven procedure is van toepassing in die gevallen.

  Contact 

  Detachering vanuit een derde land dat niet behoort tot de Europese Economische Ruimte (EU + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen) en niet Zwitserland is 

  Twee situaties moeten onderscheiden worden.

  1.    
  2. Ofwel heeft de uitsturende staat een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid afgesloten met België
    

   De regels inzake detachering en de te volgen procedure wordt geregeld door resp. de bepalingen van de betrokken overeenkomst en de administratieve schikking die er de toepassingsmodaliteiten van vastlegt.

   Zie ook : https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/coming_to_belgium/FODSZ_Convention
    
  3. Ofwel heeft de uitsturende staat geen bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid afgesloten met België

   In dat geval zal de Belgische sociale zekerheid van toepassing zijn op het werk uitgevoerd door een werkgever gevestigd in een derde land wanneer deze werkgever op het Belgische grondgebied een exploitatiezetel heeft waarmee de betrokken werknemer verbonden is.

   Is deze voorwaarde niet vervuld, dan zal de werknemer daarentegen niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid.

   Dergelijke werknemer zal bij de Directie Internationale Betrekkingen bij de RSZ een attest kunnen vragen die deze situatie bevestigt.

   In  dat geval blijft de werknemer in kwestie onderworpen aan het sociale zekerheidsregime van het uitsturende land tijdens de detachering in België als de nationale wetgeving van dat land het toelaat. 
  4.    

  Contact

  Voor meer informatie over de detachering op het vlak van sociale zekerheid kan contact opgenomen worden met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Directie Internationale Betrekkingen (tel.: 0032/2/509.59.59 of ContactRSZMigr@rsz.fgov.be).