Formaliteiten die moeten worden vervuld

Op deze pagina

  Toegang tot de arbeidsmarkt (arbeidskaart) 

  De toekenning en de afgifte van de arbeidskaarten vallen onder de bevoegdheid van de gewestelijke overheden.   

  Toegang tot het territorium en verblijf  

  LIMOSA-melding  

  De buitenlandse werkgever die loontrekkende werknemers in België detacheert of zijn mandataris moet een LIMOSA-melding doen via de website en dit voorafgaand aan de tewerkstelling van die werknemers in België.

  De LIMOSA-melding bevat bepaalde vermeldingen m.b.t. de werknemer, de werkgever (arbeidsplaats, duur van de detachering, werkroosters, enz.) en de verbindingspersoon die werd aangewezen door deze werkgever.

   Een ontvangstbewijs LIMOSA-1 wordt onmiddellijk afgeleverd.

  Elke uitgezonden werknemer moet deze Limosa-1 immers voorleggen aan zijn Belgische klant of opdrachtgever. Dit moet gebeuren vooraleer de werken beginnen.

  Wanneer iemand de Limosa-1 niet kan tonen, zal de Belgische opdrachtgever of klant dit moeten melden bij de Belgische overheid (behalve wanneer deze opdrachtgever of klant een natuurlijke persoon is en indien de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers voor strikt private doeleinden geschiedt).

  Sommige categorieën van personen zijn vrijgesteld van het verrichten van een LIMOSA-melding

  Let wel, deze formaliteit is niet van toepassing op de werkgever die zijn bestuurders detacheert in het kader van activiteiten in de sector van het wegvervoer. In dergelijk geval moeten er specifieke formaliteiten worden toegepast.

  N.B. : de werkgever die een LIMOSA-melding heeft gedaan of die daarvan is vrijgesteld, wordt gedurende 12 maanden ontheven van de verplichting om bepaalde sociale documenten op te stellen en bepaalde regels na te leven. 

  Contact

  Verbindingspersoon

  Een werkgever die werknemers in België wil detacheren moet aan de Belgische arbeidsinspectie de identificatiegegevens van een verbindingspersoon die kan gecontacteerd worden door dezelfde arbeidsinspectie, meedelen. 

  Let wel, deze formaliteit is niet van toepassing op de werkgever die zijn bestuurders detacheert in het kader van activiteiten in de sector van het wegvervoer. In dergelijk geval moeten er specifieke formaliteiten worden toegepast.

  Te bezorgen documenten op verzoek van de Belgische arbeidsinspectie

  De Belgische arbeidsinspectie kan onder bepaalde voorwaarden aan de onderneming die werknemers in België detacheert, vragen om de documenten van het oorsprongsland te bezorgen die vergelijkbaar zijn met de Belgische sociale documenten inzake loon, evenals andere documenten bedoeld in de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan.

  Let wel, dergelijke verplichting geldt niet voor de werkgevers die hun bestuurders detacheren in het kader van activiteiten in de sector van het wegvervoer. In dergelijk geval moeten er specifieke formaliteiten worden toegepast.

  Op het vlak van sociale zekerheid

  De detachering in het arbeidsrecht mag niet worden verward met de detachering op het vlak van sociale zekerheid. 

  De detachering in het arbeidsrecht heeft betrekking op de arbeidsrechtelijke regels die van toepassing zijn op de tijdelijke uitzending van een werknemer naar België terwijl de detachering op het vlak van sociale zekerheid slaat op het regime van sociale zekerheid dat van toepassing is tijdens dergelijke tijdelijke uitzending.   

  Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen drie situaties

  Contact

  Voor meer informatie over de detachering op het vlak van sociale zekerheid kan contact opgenomen worden met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Directie Internationale Betrekkingen (tel.: 0032/2/509.59.59 of ContactRSZMigr@rsz.fgov.be).

  Op het vlak van fiscaliteit

  Specifieke formaliteiten in geval van terbeschikkingstelling

  Onder “terbeschikkingstelling” verstaat men de situatie waarin een werknemer door zijn werkgever wordt uitgeleend aan een gebruiker, die deze werknemer tewerkstelt en over hem enig gedeelte van het werkgeversgezag uitoefent dat normaal aan de werkgever zelf toebehoort. 

  Meer informatie 

  Specifieke formaliteit in geval uitzendarbeid

   Uitzendbureaus zijn in België verplicht een voorafgaande erkenning te verkrijgen.

  De regels met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden en -procedure behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de verschillende gewesten en gemeenschappen (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Duitstalige Gemeenschap) die in dat verband kunnen gecontacteerd worden.

  Specifieke formaliteiten in geval van werken in onroerende staat : aangifte van werken en aanwezigheidsregistratie (checkinatwork) 

  Indien een werkgeverwerknemers naar België detacheert voor de uitvoering van werken in onroerendestaat, kunnen bepaalde specifieke formaliteiten vereist zijn, afhankelijk vanhet bedrag van de werken.     

  Specifieke formaliteit bepaalde activiteiten in de “vleessector”: aanwezigheidsregistratie (checkinatwork)

  Indien een werkgever werknemers naar België detacheert voor de uitvoering van bepaalde activiteiten in de “vleessector”, kan een aanwezigheidsregistratie vereist zijn, afhankelijk van het bedrag van de activiteiten.

  Specifieke formaliteiten in geval van activiteiten in de sector van het wegvervoer

  Wanneer een werkgever zijn bestuurders detacheert naar België in het kader van activiteiten in de sector van het wegvervoer, zijn er bepaalde specifieke formaliteiten die moeten worden vervuld.