Vrijstelling van het bezorgen van bepaalde sociale documenten

Op deze pagina

  Het arbeidsreglement en het personeelregister op basis van de LIMOSA melding

  Waar het arbeidsreglement een reeks van inlichtingen bevat (bv.: de uurroosters die worden toegepast in de onderneming, de wijze van uitbetaling van het loon, …), vormt het een controledocument dat toelaat om na te gaan of een aantal essentiële regels van het arbeidsrecht correct worden toegepast (arbeidstijd en rusttijd, …). Het vormt tevens een belangrijk hulpmiddel voor de werkgever om een aantal bijzondere verplichtingen voor zijn werknemers vast te stellen.

  Het personeelsregister van zijn kant laat toe dat de werknemers van een onderneming op een regelmatige manier worden aangegeven.

  De werkgever die een LIMOSA-melding heeft gedaan of die daarvan is ontheven, wordt gedurende 12 maanden vrijgesteld van de verplichting om een arbeidsreglement en een personeelsregister op te stellen.  

  Onder dezelfde voorwaarden wordt de werkgever tevens vrijgesteld van het naleven van de regels inzake controle die zijn voorzien voor deeltijds tewerkgestelde werknemers.     

  Op het vlak van loon: de individuele rekening en de loonafrekening op basis van vergelijkbare documenten uit het oorsprongsland

  De werkgever die werknemers naar België detacheert wordt gedurende 12 maanden vrijgesteld van het opstellen en het bijhouden van de individuele rekening en de loonafrekening voor zover hij vergelijkbare buitenlandse documenten uit het oorsprongsland en/of een vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels van deze vergelijkbare documenten ter beschikking houdt van de Belgische arbeidsinspectie, op haar verzoek.

  Na afloop van de detachering, zijn de werkgevers gedurende een periode van één jaar ertoe gehouden een kopie van de bedoelde vergelijkbare buitenlandse documenten en/of een vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels van deze vergelijkbare documenten op te sturen naar de Belgische arbeidsinspectie, indien deze hen daarom verzoekt.  

  Deze documenten kunnen op papieren drager of in elektronische vorm worden bezorgd.

  Bepaalde categorieën worden evenwel van rechtswege vrijgesteld van het bezorgen van de buitenlandse documenten die vergelijkbaar zijn met de individuele rekening en de loonafrekening en de vertaling hiervan (bv. kunstenaars, diplomaten...).