Te bezorgen documenten op verzoek van de Belgische arbeidsinspectie

Op deze pagina

  De documenten van het oorsprongsland die vergelijkbaar zijn met de Belgische sociale documenten inzake loon 

  De werkgever die werknemers naar België detacheert wordt gedurende 12 maanden vrijgesteld van het opstellen en het bijhouden van de individuele rekening en de loonafrekening voor zover hij vergelijkbare buitenlandse documenten uit het oorsprongsland en/of een vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels van deze vergelijkbare documenten aan de Belgische arbeidsinspectie bezorgt, op haar verzoek.

  Na afloop van de detachering, zijn de werkgevers gedurende een periode van één jaar ertoe gehouden de vergelijkbare buitenlandse documenten en/of een vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels van deze vergelijkbare documenten te bezorgen aan de Belgische arbeidsinspectie, indien deze hen daarom verzoekt.  

  Deze documenten kunnen op papieren drager of in elektronische vorm worden bezorgd

  Wanneer de werkgevers de buitenlandse documenten die vergelijkbaar zijn met de individuele rekening en de loonafrekening en/of een vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels van deze vergelijkbare documenten niet bezorgen, wanneer het verzoek werd gedaan, zijn zij ertoe gehouden de individuele rekening en de loonafrekening op te stellen en bij te houden.

  Bepaalde categorieën worden evenwel van rechtswege vrijgesteld van het bezorgen van de buitenlandse documenten die vergelijkbaar zijn met de individuele rekening en de loonafrekening en van de vertaling ervan (bv. kunstenaars, diplomaten...).

  Andere documenten bedoeld in de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan 

  De werkgevers die personeel in België detacheren moeten aan de Belgische arbeidsinspectie  op haar verzoek, bezorgen: 

  1. een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer of een gelijkwaardig document dat informatie bevat over de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie, waaronder minstens de identiteit van de partijen bij de arbeidsrelatie, de zetel van de werkgever, de omschrijving van de te verrichten arbeid, de aanvangsdatum en in voorkomend geval de duur of de einddatum van de arbeidsrelatie, het aanvangsbedrag en de overige bestanddelen van het loon waarop de werknemer recht heeft, de betalingswijze en frequentie van de betalingen van het loon, alsook de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd van de werknemer;
  2. de informatie met betrekking tot de vreemde valuta die dienst doet als betaling van het loon, de voordelen in geld of in natura verbonden aan de tewerkstelling in het buitenland, de voorwaarden van de repatriëring van de gedetacheerde werknemer;
  3. de arbeidstijdenoverzichten die begin, einde en duur van de dagelijkse arbeidstijd van de gedetacheerde werknemer aangeven;
  4. de betalingsbewijzen van de lonen van de gedetacheerde werknemer;
  5. in voorkomend geval een vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels van de voormelde documenten. 

  Deze documenten kunnen op papieren drager of in elektronische vorm worden bezorgd. 

  Na de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers in België zijn de werkgevers ertoe gehouden gedurende een periode van één jaar de voormelde documenten te bezorgen aan de Belgische arbeidsinspectie, indien deze hen daarom verzoekt.  

  Bepaalde categorieën worden evenwel vrijgesteld, gedurende een periode van één jaar, van het bezorgen van bovenvermelde buitenlandse documenten (bv. kunstenaars, diplomaten, …).