Gedeeltelijke werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid

Op deze pagina

  Coronavirus

  Voor de maatregelen in het kader van het coronavirus, lees:

  Behoud van de initiële arbeidsovereenkomst

  Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer, met akkoord van zijn werkgever, een aangepast of ander werk uitvoert met toestemming van de geneesheer van het ziekenfonds (in toepassing van artikel 100, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994), wordt de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst niet geschorst. 

  In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst die van kracht was vóór de uitvoering van het aangepast of ander werk, vermoed te zijn behouden, tot bewijs van het tegendeel. 

  Op die manier blijft een voltijdse werknemer gedurende de periode van de uitvoering van het aangepast of ander werk een voltijdse werknemer. Hetzelfde geldt voor een deeltijdse werknemer. Tijdens de periode van de uitvoering van het aangepast of ander werk is er geen nieuwe arbeidsovereenkomst.

  Tijdens de periode van uitvoering van het aangepast of ander werk wordt aangeraden dat de werkgever en de werknemer een bijlage sluiten bij de arbeidsovereenkomst die de nadere regels van deze uitvoering bevat, bijvoorbeeld inzake:

  • het volume van het aangepast of ander werk;
  • de uurroosters van het aangepast of ander werk;
  • de inhoud van het aangepast of ander werk;
  • het loon voor het aangepast of ander werk;
  • de duur van de bijlage.

  De bijlage neemt onmiddellijk een einde wanneer de werknemer niet langer voldoet aan de voorwaarden voorzien door voormeld artikel 100, § 2. Van zodra de werknemer niet meer voldoet aan deze voorwaarden informeert hij zijn werkgever over deze toestand.

  Tijdens de uitvoering van het aangepast of ander werk behoudt de werknemer alle bij de werkgever verworven voordelen verbonden aan de arbeidsovereenkomst, behoudens andersluidende bepalingen overeengekomen tussen werkgever en werknemer.

  Bij gebrek aan overeengekomen bepalingen, worden het loon en de voordelen verworven krachtens de initiële arbeidsovereenkomst gedurende de uitvoering van het aangepast of ander werk toegekend, indien het passend is, in verhouding tot de arbeidsregeling die wordt toegepast tijdens deze periode.

  Vervangingsovereenkomst

  Een vervangingsovereenkomst kan worden afgesloten om een werknemer te vervangen die in het kader van een progressieve werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk het werk hervat (voor de dagen of uren waarop die werknemer nog niet terug aan het werk is). 

  Het gewaarborgd loon in geval van herval

  In afwijking van de algemene regeling, wordt de werkgever ontheven van de verplichting om het gewaarborgd loon te betalen tijdens een periode van 20 weken vanaf de aanvang van de uitvoering van het aangepast of ander werk, toegestaan door de geneesheer van het ziekenfonds (in toepassing van voormeld artikel 100, §2) in geval van ziekte (andere dan een beroepsziekte) of ongeval (andere dan een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk) welke is opgetreden tijdens deze periode. 

  Na deze periode van 20 weken zijn de normale regels inzake gewaarborgd loon opnieuw van toepassing. De werknemer zal tijdens de uitvoering van het aangepast of ander werk recht hebben op gewaarborgd loon voor zijn prestaties in dit kader (aangevuld met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten laste van het ziekenfonds).

  Berekening van de opzeggingsvergoeding in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst

  In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van de uitvoering van het aangepast of ander werk door middel van het betalen van een opzeggingsvergoeding, moet deze laatste worden berekend op basis van het loon dat verschuldigd is in het kader van de arbeidsovereenkomst die bestaat vóór de uitvoering van het aangepast of ander werk. De aanpassingen die worden aangebracht tijdens de uitvoering van het aangepast of ander werk zijn dus zonder invloed op de berekening van de opzeggingsvergoeding.