Toezichthoudende bevoegdheden

Op deze pagina

  De ondernemingsraad moet over het algemeen waken over de correcte en stipte toepassing van de sociale en industriële wetgeving ter bescherming van de werknemers en heeft tot taak te zorgen voor de toepassing van elke algemene bepaling van sociale aard die de onderneming aangaat.

  Deze bevoegdheid wordt ruim geïnterpreteerd; het gaat onder meer over toezicht op de toepassing:

  • van de wetgeving betreffende de arbeidsreglementering (o.a. de jaarlijkse vakantie, de betalingen van het loon, het arbeidsreglement, de arbeidswet, feestdagen),
  • van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid en de sociale voorzorg (bv. de arbeidsongevallen, beroepsziekten, de werkloosheid, de pensioenen, …).

  Het toezicht van de ondernemingsraad strekt zich ook uit tot de sociale akkoorden gesloten op het vlak van de onderneming, de maatregelen van sociale aard getroffen door de werkgever en de sociale bepalingen van het bevoegd paritair comité.

  Deze toezichthoudende rol van de ondernemingsraad betekent evenwel niet dat bij vaststelling van de niet correcte naleving van een specifieke bepaling, de ondernemingsraad maatregelen kan treffen.