De opdrachten van de ondernemingsraad

De opdrachten van de ondernemingsraad zijn tweeledig :

Artikel 15 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven legt de basis voor de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

Andere wetten, regelgeving (uitvoeringsbesluiten, cao’s, …) of decreten  uitgevaardigd door federale instellingen kennen ook bevoegdheden toe aan de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad is in de eerste plaats een orgaan waarin de  werknemersvertegenwoordigers door het ondernemingshoofd geïnformeerd en geraadpleegd worden.  In bepaalde omstandigheden heeft de ondernemingsraad daarentegen ook controle- en beslissingsopdrachten.

De opdrachten van de ondernemingsraad die op deze site worden besproken hebben uitsluitend betrekking op federale normen (wetten, besluiten, collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad). Het betreft dus opdrachten die aan alle ondernemingsraden, ongeacht waar ze in België gevestigd zijn, toekomen. De opdrachten aan de ondernemingsraad  toegekend door normen aangenomen door de deelstaten, worden hier niet behandeld.