Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten - Verplichte vermeldingen

Verplichte vermeldingen 

 • Identiteit, geboortedatum, woonplaats en eventueel verblijfplaats van de twee partijen; 
 • Datum van het begin en het einde van de uitvoering van de overeenkomst; 
 • Plaats van uitvoering van de overeenkomst; 
 • Beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie; 
 • Arbeidsduur per dag en per week; 
 • Toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; 
 • Overeengekomen loon en, in geval dit niet vooraf kan worden vastgesteld, wijze en basis van berekening van het loon; 
 • Tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;
 • Plaats van huisvesting wanneer de werkgever zich ertoe verbonden heeft de student te huisvesten; 
 • Bevoegd paritair comité; 
 • Aanvang en einde van de gewone arbeidsdag, tijdstip en duur van de rusttijden, dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid (dit is het werkrooster); 
 • Plaats waar en manier waarop de persoon te bereiken is die is aangewezen om de eerste hulp te verlenen;
 • Plaats waar de verbandkist zich bevindt;
 • In voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad; 
 • In voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk; 
 • In voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de leden van de vakbondsafvaardiging; 
 • Adres en telefoonnummer van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk; 
 • Adres en telefoonnummer van het Toezicht op de Sociale Wetten van het district waarin de student wordt tewerkgesteld;
 • De duur en de nadere regels betreffende de proeftijd.

Wanneer de acht voorlaatste vermeldingen voorkomen in het arbeidsreglement, hoeven die niet in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen, op voorwaarde dat daarover wordt verwezen naar het arbeidsreglement.