De handelsvertegenwoordiger

Op deze pagina

  De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers

  De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is de overeenkomst waarbij een werknemer, de handelsvertegenwoordiger, zich verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van één of meer opdrachtgevers.  

  De partij die de hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger inroept moet het bestaan van de elementen die wijzen op de activiteit van handelsvertegenwoordiging bewijzen.

  Deze activiteit moet hoofdzakelijk en constant worden uitgevoerd, maar zij moet niet noodzakelijk exclusief zijn.

  Opmerking : Volgens de wet kunnen volgende personen niet als handelsvertegenwoordiger worden beschouwd : de commissionair, de makelaar, de concessiehouder voor alleenverkoop, de tussenpersoon die zijn orders vrij kan doorgeven aan wie hij wil, en in het algemeen, de handelsagent die met zijn opdrachtgever verbonden is door een aannemingsovereenkomst (in de zin van de wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst), een lastgeving tegen loon of elke andere overeenkomst krachtens welke de handelsagent niet onder het gezag van zijn opdrachtgever optreedt. 

   De wet sluit ook op algemene wijze het verzekeringswezen uit. Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel geoordeeld dat tussenpersonen van verzekeringen die onder het gezag van een werkgever werken in de verzekeringssector handelsvertegenwoordigers zijn. 

  Het vermoeden van ondergeschikt verband

  De wet bepaalt dat de overeenkomst voor handelsvertegenwoordiging beschouwd wordt als een arbeidsovereenkomst, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

  Dit betekent dat de handelsvertegenwoordiger vermoed wordt zijn activiteit uit te oefenen in het kader van een verhouding van juridische ondergeschiktheid aan zijn werkgever en dat hij bijgevolg onderworpen is aan de sociale zekerheid van loontrekkende werknemers.

  De partij die deze hoedanigheid van loontrekkende werknemer betwist, dient te bewijzen dat het in werkelijkheid gaat om zelfstandige arbeid omdat de werkgever geen gezag uitoefent op de werknemer.

  In het al dan niet voorhanden zijn van dergelijke gezagsrelatie ligt het verschil tussen de handelsvertegenwoordiger en de handelsagent. Deze laatste werkt als zelfstandige. 

  De bijzonderheden van de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers

  Het loon van de handelsvertegenwoordiger bestaat uit hetzij uitsluitend een vast loon, hetzij uitsluitend een commissieloon, hetzij gedeeltelijk een vast loon en gedeeltelijk een commissieloon.

  Behoudens uitzonderingen, zoals bepaalde bijzondere regels met betrekking tot het einde van de arbeidsovereenkomst, zijn de wettelijke bepalingen in verband met de arbeidsovereenkomst voor bedienden ook van toepassing op handelsvertegenwoordigers.

  De bepalingen over de arbeidsduur zijn niet van toepassing op handelsvertegenwoordigers.