Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten - Uitsluitingen: studenten die geen overeenkomst voor tewerkstelling van studenten kunnen sluiten

Op deze pagina

  Studenten met een arbeidsovereenkomst van tenminste 12 ononderbroken maanden bij dezelfde werkgever   

  De redenering achter deze uitsluiting is dat een student die sinds minstens 12 maanden ononderbroken – in het kader van eenzelfde overeenkomst dan wel opeenvolgende overeenkomsten - bij dezelfde werkgever werd tewerkgesteld, een regelmatige werknemer is geworden die zodanig voldoende ervaring heeft opgedaan in de arbeidswereld dat hij geen nood meer heeft aan een bijzondere bescherming. 

  Wat betekent “ononderbroken” tewerkstelling?   

  De 12 maanden tewerkstelling bij dezelfde werkgever dienen ononderbroken te zijn. Wanneer de tewerkstelling, vooraleer de 12 maanden om zijn, wordt onderbroken, kan de betrokken student in principe opnieuw worden tewerkgesteld bij dezelfde werkgever op basis van een studentenovereenkomst, op voorwaarde dat er sprake is van een werkelijke onderbreking. Het mag dus niet gaan om een fictieve onderbreking die erop gericht is de wet te omzeilen. 

  Hoe dient de periode van 12 maanden te worden berekend?    

  Voor de berekening van de periode van 12 maanden wordt elke vorm van tewerkstelling in het kader van een overeenkomst bij eenzelfde werkgever in aanmerking genomen, m.a.w. zowel de tewerkstelling in het kader van een studentenovereenkomst, als – desgevallend - deze in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst.

  Voor de berekening wordt er geen onderscheid gemaakt naargelang de student voltijds of deeltijds werd tewerkgesteld.

  De voorwaarde van ononderbroken tewerkstelling bij eenzelfde werkgever is niet beperkt tot een kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december), noch tot een schooljaar. Eens deze periode van 12 maanden bereikt is, wordt de ervaring geacht te zijn opgedaan. De student zal dan niet meer voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de wettelijke bepalingen die specifiek betrekking hebben op de studentenovereenkomst. Hij zal bijgevolg beschouwd worden als verbonden door een gewone arbeidsovereenkomst, naargelang het geval, van arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger of dienstbode.

  Moet de student een nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekenen na afloop van de termijn van 12 ononderbroken maanden bij dezelfde werkgever?   

  Neen. Het is mogelijk dat een werkgever met een student een overeenkomst sluit die qua duur meer bedraagt dan 12 maanden, of dat een student na afloop van de in de studentenovereenkomst overeengekomen duur van 12 maanden, zijn arbeidsprestaties voortzet zet bij dezelfde werkgever. Het feit dat een student na afloop van de periode van ononderbroken tewerkstelling van 12 maanden bij dezelfde werkgever niet meer onderworpen is aan de bijzondere wettelijke bepalingen aangaande studentenovereenkomsten, maakt op zich geen einde aan de arbeidsovereenkomst.

  De oorspronkelijk gesloten overeenkomst zal na verloop van een ononderbroken periode van 12 maanden, gedurende het resterende gedeelte van de overeengekomen termijn verderlopen, doch deze zal niet meer beheerst worden door de bijzondere bepalingen toepasselijk op studentenovereenkomsten. Enkel de regels aangaande de arbeidsovereenkomst voor arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger of dienstbode zullen van toepassing zijn, volgens het statuut dat de student heeft op dat ogenblik. Hetzelfde geldt in geval de partijen initieel een studentenovereenkomst ten belope van 12 maanden hadden gesloten, doch de intentie hebben de arbeidsrelatie hierna verder te zetten in het kader van een nieuwe arbeidsovereenkomst. 

  Studenten die in een avondschool ingeschreven zijn of onderwijs met beperkt leerplan volgen 

  Deze studenten kunnen geen studentenovereenkomst afsluiten.

  Niettemin kunnen minderjarige studenten die, in het kader van hun deeltijdse leerplicht, enkel deeltijds onderwijs of deeltijdse vorming volgen, en die dus niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst en geen uitkeringen van de RVA ontvangen, een studentenovereenkomst afsluiten, enkel tijdens de schoolvakanties.

  Sinds 1 juli 2017 kunnen de studenten die alternerend leren voortaan een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten sluiten, onder de volgende cumulatieve voorwaarden: de studentenarbeid is enkel mogelijk wanneer zij geen onderwijs of opleiding moeten volgen of niet aanwezig moeten zijn op de werkplek en voor zover zij niet genieten van een werkloosheidsuitkering, noch van een inschakelingsuitkering, en geldt uitsluitend voor prestaties bij een andere werkgever dan diegene waarbij zij hun praktische opleiding volgen op de werkplek.      

  Studenten die bij wijze van stage onbezoldigde arbeid verrichten in het kader van hun studieprogramma   

  Deze uitzondering viseert elke stage die wordt verricht in het kader van een studieprogramma.

  Immers, een stage verricht in het kader van een studieprogramma dient niet beschouwd te worden als een bezoldigde arbeid die een bijzondere bescherming vereist, maar als een onderdeel van de studies zelf. Deze studenten kunnen dus niet tewerkgesteld worden in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten bij het verrichten van dergelijke stage.

  Buiten hun stageperiode kunnen zij daarentegen wel een studentenovereenkomst sluiten met een werkgever, op voorwaarde echter dat zij het statuut van student hebben. De betrokken werkgever kan hun vroegere stagemeester zijn, dan wel een derde.

  Voorbeeld : een studente die in het kader van haar verpleegsterstudie in mei een maand stage moet doen in een ziekenhuis, kan in ditzelfde ziekenhuis in de maand juli onthaalbediende zijn in het kader van een studentenovereenkomst.