Huisarbeid en telewerk

Op deze pagina

  Algemeen

   De overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders kenmerkt zich door het feit dat de werknemer zich verbindt, onder het gezag van een werkgever, arbeid te verrichten tegen betaling, in zijn woonplaats of op elke andere door hem gekozen plaats, zonder dat hij onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze werkgever staat. 

  Uit deze definitie blijkt dat twee kenmerken deze overeenkomst onderscheiden van de andere arbeidsovereenkomsten: 

  • enerzijds wordt het werk uitgevoerd door de werknemer thuis of op elke andere door hem gekozen plaats
    
  • anderzijds wordt het werk uitgevoerd zonder dat de werknemer onder het toezicht of de rechtstreekse controle van zijn werkgever staat.  

  De arbeidsovereenkomst voor huisarbeid zal een arbeidsovereenkomst zijn die onderworpen is aan de bepalingen inzake de arbeidsovereenkomst, tenzij er een specifieke bepaling bestaat voor de arbeidsovereenkomst voor huisarbeid.

  De werknemer die, in het kader van de arbeidsovereenkomst die hem met dezelfde werkgever verbindt, deels thuis en deels in de onderneming werkt, is onderworpen aan de specifieke regels van de overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders wanneer hij thuis werkt en aan de algemene regels van de arbeidsovereenkomst voor de prestaties die in de onderneming geleverd worden.  

  Huisarbeid kan zich voordoen onder een specifieke vorm zoals telewerk. Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd. 

  Wetgeving van toepassing op huisarbeiders

  In een eerste fase werd de arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders enkel geregeld door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, namelijk door de artikelen 119.1 en volgende van deze wet. Vervolgens werden voor de privésector specifieke regels ingevoerd om rekening te houden met een specifieke vorm van huisarbeid, namelijk telewerk. Deze regels werden ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85.  Bovendien werd de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten in 2006 aangepast om specifieke regelingen mogelijk te maken voor telewerkers in de publieke sector.  

  Rekening houdende met het voorgaande moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen drie categorieën van huisarbeiders: 

   
  Rol van de ondernemingsraad

  De werknemersvertegenwoordigers binnen de ondernemingsraad moeten worden geïnformeerd en geraadpleegd over de voorstellen en maatregelen die wijzigingen op het vlak van de arbeidsorganisatie tot gevolg kunnen hebben (overeenkomstig enerzijds de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden en anderzijds de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën 

  Zo zal, bij de invoering van huisarbeid voor alle of voor bepaalde werknemers in de onderneming, de ondernemingsraad moeten worden geïnformeerd en geconsulteerd in verband met het ter beschikking stellen van geschikte arbeidsgereedschap, terugbetaling van kosten die inherent zijn aan deze vormen van organisatie van de arbeid, van de dekking tegen arbeidsongevallen, van de wijze waarop informatie wordt bezorgd aan deze werknemers...