Huisarbeid - arbeiders in de privésector die telewerkers zijn

Op deze pagina

  Toepasselijke wetgeving  

  Het telewerk in de privésector wordt essentieel geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85.

  Definitie 

  Het telewerk (in de privésector) is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd. 

  Merk op dat de regeling inzake telewerk dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd (= cao nr. 85), moet worden onderscheiden van het occasioneel telewerk waarvoor de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk een kader heeft gecreëerd. 

  Vrijwillig karakter: noodzaak van een geschreven overeenkomst 

  Het telewerk moet altijd vrijwillig worden uitgevoerd: het moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer uiterlijk op het ogenblik dat de telewerker begint met de uitvoering van het telewerk.   

  In geval van een lopende arbeidsovereenkomst moet het akkoord worden opgenomen in een schriftelijk aanhangsel van de arbeidsovereenkomst.  

  Als het telewerk geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke functieomschrijving, kan de beslissing om telewerk te verrichten ongedaan worden gemaakt door een individuele en/of collectieve overeenkomst. 

  Verplichte vermeldingen van het geschrift 

  • frequentie van het telewerk en eventueel de dagen en uren waarop telewerk wordt verricht of de dagen en uren van aanwezigheid in de onderneming;
  • ogenblikken waarop of periodes tijdens welke de werknemer bereikbaar moet zijn en via welke middelen;
  • nadere regels volgens welke de kosten verbonden aan de voor het telewerk benodigde apparatuur ten laste genomen worden;
  • ogenblikken waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning;
  • de nadere regels voor een terugkeer naar de bedrijfslocatie en in voorkomend geval de notificatietermijn en/of de duur van het telewerk en de wijze van verlenging;
  • de plaats(en) die de telewerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten.

  Informatieverstrekking aan de werknemer 

  De telewerker wordt geïnformeerd over de arbeidsvoorwaarden en deze informatie heeft in het bijzonder  betrekking op :

  • de beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;
  • de afdeling van de onderneming waaraan hij verbonden is;
  • de identificatie van zijn directe meerdere of andere personen tot wie hij zich kan wenden met vragen van beroepsmatige of persoonlijke aard;
  • de regeling ten aanzien van rapportage.

  De werkgever moet de telewerkers bovendien informeren over het beleid van de onderneming op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk.

  De telewerker moet dit beleid respecteren.

  Arbeidsvoorwaarden

  De telewerker moet dezelfde arbeidsvoorwaarden genieten als vergelijkbare werknemers die op de bedrijfslocatie werken. 

  • Hij moet dezelfde rechten genieten inzake scholingsfaciliteiten, mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, hetzelfde beoordelingsbeleid en dezelfde collectieve rechten als de andere werknemers; 
  • De telewerker organiseert zelf zijn werk binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur. Zijn werkbelasting moet vergelijkbaar zijn met deze van de werknemers tewerkgesteld op de bedrijfslocatie van de werkgever;  

   Maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de telewerker geïsoleerd raakt.
    
  • De werkgever moet de voor telewerk benodigde apparatuur beschikbaar stellen, installeren en onderhouden. Hij moet de kosten van de communicatie en de verbindingen die verband houden met het telewerk te zijnen laste nemen;
  • Indien de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt zijn de kosten inzake installatie van informaticaprogramma's, werking en onderhoud alsook de kosten inzake afschrijving van de apparatuur, voor rekening van de werkgever. 

  De kosten voor rekening van de werkgever worden voor de aanvang van het telewerk berekend naar rata van de prestaties van telewerk of volgens een door de partijen overeengekomen verdeelsleutel. 

  De werkgever moet de telewerker technische ondersteuning beschikbaar stellen. 

  In geval van een defect aan de apparatuur of in geval van overmacht waardoor de telewerker zijn werk niet kan verrichten, is de werkgever verplicht het overeengekomen loon te betalen. Specifieke regels kunnen vastgesteld worden zoals vervangende taken of een tijdelijke terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever.

  Controle op het vlak van veiligheid en gezondheid 

  De interne preventiediensten kunnen de werkplek van de telewerker controleren, met de instemming van de telewerker indien het zijn woonplaats betreft. 

  Welzijn op het werk 

  De welzijnswetgeving is van toepassing op telewerkers. Voor meer informatie over de toepassing van de welzijnswetgeving in geval van telewerk kan u hier terecht.

   

  Telewerkers tewerkgesteld door een werkgever gevestigd in een ander land  

  Zelfs als de arbeidsovereenkomst die werd gesloten door de partijen voorzag in de toepassing van het arbeidsrecht van een ander land (bv. het land waarin de werkgever van de huisarbeider is gevestigd), toch kunnen de regels van Belgisch arbeidsrecht inzake huisarbeid van toepassing zijn ingevolge de regels van het internationaal privaatrecht, namelijk: 

  - voor de arbeidsovereenkomsten gesloten ten laatste op 17 december 2009 : het Verdrag van Rome  

  - voor de arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 18 december 2009: de Rome I Verordening