De faciliteiten van de werknemersafgevaardigden

Op deze pagina

   

  Met inachtneming van de organisatorische noodwendigheden van de diensten, moet aan de leden van de werknemersvertegenwoordigers de nodige tijd en faciliteiten worden verleend om hun taken in de beste voorwaarden te vervullen.  

  Met « faciliteiten », wordt niet alleen de infrastructuur en het materieel bedoeld, maar ook het toekennen van de nodige tijd en nuttige opleidingen om hun taken te helpen uitvoeren.   

   

  Infrastructuur en communicatiemiddelen

   De functioneringskosten van de ondernemingsraad zijn ten laste van het ondernemingshoofd. Deze moet de nodige infrastructuur (lokaal, materiaal, …) ter beschikking stellen ten einde de vergaderingen in goede orde te laten verlopen en de vertrouwelijkheid van de gesprekken te waarborgen. Dit geldt zowel voor de gewone vergaderingen van de ondernemingsraad als de voorbereidende vergaderingen.

   De reglementering voorziet nergens in specifieke bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen en het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen van de onderneming door de werknemersvertegenwoordigers.

   Omdat in hedendaagse ondernemingen hoofdzakelijk gecommuniceerd wordt via elektronische communicatiemiddelen, is het niet aangeraden om het gebruik ervan te verbieden.  Daarom is het aan te raden om de modaliteiten van het ter beschikking stellen en het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen in het huishoudelijk reglement op te nemen, in het bijzonder met het oog op de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en het vermijden van nadelige gevolgen voor de organisatie en de werking van de onderneming.  

   Opleidingen

    De werknemersvertegenwoordigers hebben het recht om, zonder loonderving, deel te nemen aan cursussen en seminaries op tijdstippen die samenvallen met de normale arbeidsuren.

    Deze cursussen worden georganiseerd door de vakbonden, hun beroepscentrales of gewestelijke diensten en zijn gericht op de vervolmaking van hun economische, sociale en technische kennis in hun rol van werknemersvertegenwoordiger.

    De voorwaarden en modaliteiten van dit recht om gratis deel te nemen aan opleidingen, kunnen in collectieve overeenkomsten, gesloten op het niveau van het paritair comité, opgenomen zijn. Deze  afspraken kunnen ook op het niveau van de onderneming gemaakt worden, ofwel door de collectieve sectorovereenkomsten te vervolledigen, ofwel, bij ontstentenis van bepalingen op het niveau van de sector, de modaliteiten van het recht op vorming zelf vast te stellen.  

    Naast de opleidingen georganiseerd door de vakbonden, kunnen de werknemersafgevaardigden in principe gebruik maken van betaald educatief verlof. Dit is een recht dat aan alle werknemers van de onderneming toekomt.