Verbindingsbureaus en arbeidsinspectie

Op deze pagina

  Belgisch verbindingsbureau (detachering in België)

  Het Belgische verbindingsbureau vormt een eerste aanspreekpunt voor de buitenlandse werkgever die werknemers wenst te detacheren in België.  Het is ermee belast om de werkgevers en de in België gedetacheerde werknemers inlichtingen te verschaffen over algemene vragen op het vlak van het arbeidsrecht en hen in voorkomend geval door te verwijzen naar de bevoegde diensten. 

  Het verbindingsbureau heeft tevens tot taak de samenwerking te garanderen tussen de verschillende betrokken openbare diensten (arbeidsinspecties, …). 

  Adresgegevens van het Belgische verbindingsbureau: 

  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Algemene Directie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen
  Ernest Blerotstraat  1
  1070  Brussel
  Telefoon:  + 32 (0)2 233 48 22
  E-mail:  iab@werk.belgie.be  

  Arbeidsinspectie in België

  De arbeidsinspectie in België omvat diensten van de federale overheid die een controle kunnen uitoefenen op de werkplaats of de werf (ook wel tijdelijke of mobiele bouwplaatsen genoemd) met het oog op het verifiëren van de naleving van arbeidsvoorwaarden die toepasselijk zijn in geval van detachering in België. Het betreft de twee algemene directies van de Federale Overheidsdienst (Ministerie) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die belast zijn met het toezicht, in het bijzonder: 

  • het Toezicht op de Sociale Wetten zijnde de controle op de organisatie van de arbeid, de verloning ervan en de andere arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van de regelgeving in verband met de minimumduur van de jaarlijkse betaalde vakantie;
    
  • het Toezicht op het Welzijn op het Werk zijnde de controle op de naleving van de regelgeving betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne en de psychosociale aspecten van de arbeid. 

  Bilaterale overeenkomsten en regelingen inzake administratieve samenwerking gesloten met de inspectiediensten van andere lidstaten van de Europese Unie 

  Buitenlandse verbindingsbureaus (detachering vanuit België)

  In geval van detachering naar een ander land dan België, gelieve contact op te nemen met het verbindingsbureau van dat andere land: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=726&langId=nl.

  Detachering vanuit België: formaliteiten te vervullen in België:  

  • Arbeidsrecht: detachering vanuit België van langer dan een maand 

  Werknemers die in het kader van hun arbeidsprestaties een opdracht van langer dan een maand in het buitenland vervullen, moeten voor hun vertrek naar het buitenland beschikken over een document waarin het volgende vermeld wordt :

   • de arbeidsduur van in het buitenland verrichte werk;
   • de munt waarin het loon zal betaald worden;
   • de eventuele voordelen verbonden aan de opdracht in het buitenland;
   • in voorkomend geval de voorwaarden van raepatriëring van de werknemer.
     
  • Sociale zekerheid: detachering vanuit België naar een andere EU lidstaat 

  Op basis van de Europese Verordening nr.° 883/2004 kan de onderwerping van een werknemer aan de Belgische sociale zekerheid behouden blijven tijdens de duur van de detachering in EU Lidstaat en dit gedurende een maximale periode van 24 maanden.

  Hiervoor dient de werknemer in het bezit te zijn van een certificaat A1. 

  Meer specifiek in dit verband zal de RSZ, wanneer alle basisvoorwaarden van de detachering zijn vervuld, een attest van “Toepasselijke wetgeving” A1 afleveren waarmee wordt bewezen dat de betrokken werknemer zijn Belgische sociale zekerheidsregime behoudt.