Informatie over de arbeidsrelatie

Op deze pagina

  Inleiding 

  De wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door arbeid transparanter en voorspelbaarder te maken en tegelijk de flexibiliteit op de arbeidsmarkt te waarborgen.      

  Deze wet bepaalt dat bepaalde informatie moet worden verstrekt aan de werknemer. Deze informatie kan van individuele of collectieve aard zijn.  

  Deze bepalingen betreffende de informatie die moet worden verstrekt, is van toepassing op alle werknemers van de privésector en de openbare sector, met inbegrip van de ambtenaren.  

  Inhoud 

  Bovengenoemde wet van 7 oktober 2022 somt de individuele informatie op die aan de werknemer moet verstrekt worden.   Het gaat om de volgende informatie:  

  • de identiteit van de partijen bij de arbeidsrelatie;  

  • de plaats van het werk of, indien het werk niet op een vaste plaats of hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht, de vermelding dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen, informatie over eventuele regelingen inzake reizen tussen de verschillende werkplekken of de verwijzing naar het arbeidsreglement hiervoor, evenals de zetel, of in voorkomend geval, de woonplaats van de werkgever; 

  • de functie die de werknemer hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever, evenals de titel, rang, hoedanigheid of categorie van de arbeid van de werknemer; indien deze elementen niet volstaan om zijn loon- en arbeidsvoorwaarden te bepalen, moet de werkgever ook de beknopte kenmerken of omschrijving van de arbeid vermelden.  

  • de aanvangsdatum van de arbeidsrelatie; 

  • de einddatum of de verwachte duur van de arbeidsrelatie in het kader van een arbeidsrelatie van bepaalde duur;  

  • het loon, met inbegrip van het aanvangsbedrag, de overige bestanddelen, indien van toepassing, afzonderlijk vermeld, de extralegale voordelen inzake sociale zekerheid die de werkgever aanbiedt en waarop de werknemer recht heeft, en de betalingswijze en de frequentie van de betalingen van het loon waarop de werknemer recht heeft, of de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die deze punten regelen;  

  • de duur en de nadere regels betreffende de proeftijd, indien van toepassing; 

  • indien de werknemer is tewerkgesteld op grond van een vast uurrooster: 

   • de aanvang en het einde van zijn gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van zijn rusttijden en de dagen van regelmatige onderbreking van zijn arbeid of de verwijzing naar het toepasselijk uurrooster in het arbeidsreglement  ; 
   • de regelingen in verband met het presteren van overuren en meeruren, het loon daarvoor en de andere rechten die verbonden zijn met het presteren van deze uren, of de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die deze punten regelen; 
   • in voorkomend geval de regelingen in verband met dienstwisselingen of de verwijzing naar deze regelingen in het arbeidsreglement; 
   • in voorkomend geval het begin van de cyclus volgens dewelke de werknemer is tewerkgesteld; 
     
  • indien de werknemer is tewerkgesteld op grond van een variabel uurrooster: 

   • het beginsel dat het uurrooster variabel is en het aantal uren van de arbeidsregeling; 
   • de regelingen in verband met het presteren van overuren en meeruren, het loon daarvoor en de andere rechten die verbonden zijn aan het presteren van deze uren; 
   • het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld en de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld of de verwijzing naar het arbeidsreglement hiervoor; 
   • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemer door middel van een bericht in kennis wordt gesteld van zijn werkrooster of de verwijzing naar het arbeidsreglement hiervoor.  

  Er moet collectieve informatie die betrekking heeft op alle werknemers die zijn tewerkgesteld in de onderneming, worden vermeld in het arbeidsreglement.  Voor de werknemer die echter niet valt onder het toepassingsveld van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, moeten deze bijkomende informatie-elementen ook aan de werknemer gegeven worden. Het gaat om de volgende informatie: 

  • het door de werkgever geboden recht op opleiding of de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die dit recht regelen; 

  • de duur van de jaarlijkse vakantie en de nadere regels voor de toekenning ervan of de verwijzing naar de wetgeving die dit vastlegt;  

  • de procedure, met inbegrip van de formele vereisten en de opzegtermijnen, die de werkgever en de werknemer in acht moeten nemen indien de arbeidsrelatie wordt beëindigd alsook de termijn waarbinnen tegen ontslag in beroep kan worden gegaan of de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen die deze punten regelen;    

  • de vermelding van de collectieve arbeidsovereenkomsten en/of collectieve akkoorden gesloten in de onderneming en die van toepassing zijn op de werkomstandigheden en, wat betreft de collectieve arbeidsovereenkomsten die buiten de onderneming zijn gesloten, de vermelding van het bevoegde paritair orgaan waarin deze zijn gesloten;     

  •  de sociale zekerheidsinstelling die de sociale bijdragen in het kader van de arbeidsrelatie ontvangt.   

  Aan de werknemer die gedurende meer dan vier weken in een ander land moet werken, moeten vóór zijn vertrek bijkomende informatie-elementen -bovenop diegene die reeds vermeld werden- worden verstrekt en meegedeeld. Het gaat om de volgende informatie:   

  • het land of de landen waar het werk in het buitenland moet worden verricht en de verwachte duur ervan;  

  • de muntsoort waarin het loon wordt uitbetaald; 

  • in voorkomend geval, de voordelen in geld of in natura die aan de werkopdracht(en) verbonden zijn;  

  • informatie over de vraag of de terugkeer van de werknemer geregeld is, en zo ja, de wijze waarop de terugkeer geregeld is. 

  Naast deze informatie moet de werknemer die wordt gedetacheerd naar een EU-lidstaat (in de zin van de Richtlijn 96/71/EG) de volgende informatie krijgen:  

  • het loon waarop de werknemer recht heeft volgens het geldende recht van de ontvangende lidstaat of de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die dit regelen;  

  • in voorkomend geval, alle toeslagen in verband met de detachering en alle regelingen voor de vergoeding van reis-, verblijf- en maaltijdkosten;  

  • de link naar de door de ontvangende lidstaat ontwikkelde enige officiële nationale website.  

  Wijze van overdracht van de individuele informatie  

  De werkgever moet de informatie betreffende de arbeidsrelatie (die hierboven vermeld is) verstrekken en overmaken in één of meerdere documenten.  

  De werkgever mag vrij kiezen in welk document hij deze informatie wenst te vermelden. Deze informatie kan worden vermeld in de schriftelijke of elektronische arbeidsovereenkomst of in een document ad hoc (bijvoorbeeld: een Word-document dat per mail wordt verstuurd).  

  Hij kan dit hetzij schriftelijk hetzij elektronisch doen, op voorwaarde dat de informatie toegankelijk is voor de werknemer, dat ze kan worden opgeslagen en afgedrukt en dat de werkgever het bewijs behoudt van de overdracht of de ontvangst ervan.   

  Deze informatie moet uiterlijk de eerste werkdag of vóór zijn vertrek naar een ander land worden verstrekt aan de werknemer.   

  Wijziging van de informatie  

  De werkgever moet elke wijziging van de vermelde informatie in het of de documenten meedelen, behalve wanneer het gaat om een wijziging van de wettelijke of reglementaire bepalingen of collectieve arbeidsbetrekkingen waarnaar het betreffende document verwijst.  

  De wijziging gebeurt in de vorm van een wijziging in het betreffende document en uiterlijk de dag van de inwerkingtreding van de wijziging.