Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk

Op deze pagina

  Deze inspectiedienst houdt zich voornamelijk bezig met het toezicht op het welzijn op het werk. Dit beslaat een ganse waaier van factoren met betrekking tot de veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen, arbeidsongevallen en de door de bedrijven getroffen milieumaatregelen.

  Deze inspectiedienst is eveneens regionaal georganiseerd en werkt nauw samen met het netwerk van preventieadviseurs en preventiediensten die de werkgevers in hun zorg voor het welzijn van de werknemers moeten bijstaan.

  De afdeling van het regionaal toezicht van de algemene directie toezicht op het welzijn op het Werk omvat acht regionale directies, die bevoegd zijn voor een welbepaald ambtsgebied.

  Deze inspecteurs van het welzijn op het werk hebben dezelfde onderzoeksbevoegdheden als de andere arbeidsinspecteurs, maar om te remediëren aan sommige gevaarlijke of gezondheidsbedreigende situaties hebben ze bijkomende actiemogelijkheden zoals:

  • maatregelen voorschrijven met als doel risico's uit te schakelen of hinder die volgens hen een bedreiging vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in de ondernemingen.
  • zij hebben het recht om te bevelen dat binnen een door hen voorgestelde termijn, en bij onmiddellijk gevaar zelfs onmiddellijk, wijzigingen worden aangebracht om aan zo'n risico's of hinder te verhelpen.
  • zij kunnen tijdelijk of definitief verbieden dat een lokaal, een werkplaats of gevaarlijke machines of installaties gebruikt worden en dat bepaalde fabricageprocédés toegepast worden.
  • bij onmiddellijk gevaar kunnen zij iedere werkplaats onmiddellijk laten ontruimen.

   De werkgever kan tegen de door de inspecteur bevolen maatregelen beroep instellen, maar dat beroep heeft geen schorsende kracht.