Vaste werknemers in de horeca

Wat?

De doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de horeca is een vermindering van de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid voor de werkgevers in de horecasector die een geregistreerd kassasysteem gebruiken en daarbij ook de aanwezigheden van het personeel registreren.

Hieronder volgen enkel de krachtlijnen.  Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de Richtlijnen voor de werkgevers, te consulteren via de website www.rsz.be.

Voorwaarden

Om van de doelgroepvermindering voor de vaste werknemers in de horeca te kunnen genieten, moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

  • ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC302);
  • gemiddeld maximaal 49 werknemers tewerkstellen;
  • gedurende het volledige kwartaal een bij de fiscus geregistreerd kassasysteem gebruiken;
  • dagelijks begin- en einduur van de aanwezigheid van alle personeelsleden registreren via het geregistreerd kassassysteem of het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie (behalve voor de gelegenheidsarbeiders en de flexi-werknemers die in Dimona per dag met vermelding van begin- en einduur worden aangegeven.

Toekenning van de doelgroepvermindering

De vermindering kan worden toegepast voor maximaal vijf werknemers.

Het moet daarbij gaan om "vaste voltijdse werknemers".  De werknemer moet dus een voltijdse arbeidsovereenkomst hebben, maar hij moet niet gedurende het hele kwartaal tewerk gesteld zijn.

De vermindering kan niet worden toegepast voor gelegenheidswerknemers.

Elk kwartaal kan de werkgever kiezen voor welke vijf werknemers hij de bijdragevermindering toepast.  Ze moeten wel vallen onder het paritair comité van het hotelbedrijf.

Voordelen

De doelgroepvermindering bedraagt 500€ per kwartaal.  Wordt de doelgroepvermindering echter toegepast op een vaste werknemer van jonger dan 26 jaar, dan bedraagt de vermindering 800€ per kwartaal.

Procedure

De toepassing van de doelgroepvermindering wordt gevraagd door het vermelden van de correcte verminderingscode op de driemaandelijkse DmfA-aangifte.

Zoals hoger gesteld moet u wel voor de aanwezigheidsregistratie zorgen en beschikken over een kassasysteem.

Cumulatie

De doelgroepvermindering "vaste werknemers in de horeca" kan niet gecumuleerd worden met een andere doelgroepvermindering maar wel met de structurele vermindering.