Eerste aanwervingen

Op deze pagina

   

  Wat?

  De doelgroepvermindering "eerste aanwervingen" richt zich op startende en kleine werkgevers uit de privé-sector die weinig of geen personeel in dienst hebben.

  Werkgevers die in aanmerking komen voor deze doelgroepvermindering, hebben recht op een doelgroepvermindering (= vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid bij aanwerving van een nieuwe werknemer gedurende dertien kwartalen). Bij de aanwerving van een eerste werknemer vóór 1 januari 2021, geniet de werkgever voor onbepaalde duur van deze doelgroepvermindering.

  Hieronder volgen enkel de krachtlijnen.  Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de Richtlijnen voor de werkgevers, te consulteren via de website www.rsz.be.

  Voorwaarden voor de eerste werknemer

  Om van de doelgroepvermindering voor de "eerste aanwerving" te genieten mag de werkgever vóór die indienstneming nog nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid of ten minste vier opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming niemand tewerkgesteld hebben.

  Daarbij wordt wel geen rekening gehouden met :

  • jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden;
  • leerlingen in het kader van het alternerend leren zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969;
  • dienstboden;
  • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;
  • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 27 juni 1969 vallen (jobstudenten, IBO'ers, vrijwilligers, bepaalde stagiairs,...).

  Voorwaarden voor de tweede tot en met de zesde werknemer

  Om de doelgroepvermindering voor de "tweede werknemer" te genieten mag de werkgever in de vier opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming op geen enkel moment meer dan één werknemer tegelijkertijd in dienst gehad hebben.

  Op dezelfde wijze mag de werkgever om de doelgroepvermindering voor de "derde (vierde, vijfde, zesde) werknemer" te genieten in de vier opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming nooit meer dan twee (respectievelijk drie, vier of vijf) werknemers gelijktijdig in dienst gehad hebben.

  Gemeenschappelijke voorwaarden

  De eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde werknemer mag geen werknemer vervangen die in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was in de loop van de vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de indienstneming. (Voor meer info: www.rsz.be).

  De doelgroepvermindering is enkel van toepassing als de volledige kwartaalprestatie van de werknemer minstens 27,5% bedraagt van die van een voltijdse werknemer, of indien hij is aangeworven met een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst.

  Voordelen

  Eerste werknemer

   Indien de eerste werknemer in dienst treedt na 31 december 2015 en vóór 1 januari 2021, zorgt de doelgroepvermindering voor een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid en dit voor onbepaalde tijd.

    Tweede werknemer tot en met zesde werknemer

     Bij aanwerving vanaf 1 januari 2017, heeft de werkgever recht op een forfaitaire vermindering per kwartaal gedurende het kwartaal van aanwerving en dertien kwartalen die daarop volgen. Het bedrag van de forfaitaire vermindering hangt eveneens af van de rang van de werknemer en neemt af in de tijd.

     Voor de tweede werknemer bedraagt het forfaitaire bedrag van de doelgroepvermindering 1.550€ per kwartaal gedurende de eerste vijf kwartalen, vervolgens 1.050€ gedurende de volgende vier kwartalen en tenslotte 450€ per kwartaal gedurende de laatste vier kwartalen.

     Voor de derde, vierde,vijfde en zesde aanwerving bedraagt het forfaitaire bedrag van de doelgroepvermindering 1.050€ per kwaartal gedurende de eerste negen kwartalen en 450€ per kwartaal voor de laatste vier kwartalen.

     Indien de aanwerving plaatsvond vóór 1 januari 2017 gelden andere bedragen en termijnen.

     De doelgroepvermindering is op te nemen binnen de twintig kwartalen te rekenen van het kwartaal dat de werkgever voor de eerste maal recht had op deze vermindering.  De vermindering is niet gebonden aan één bepaalde werknemer. De werkgever kan met andere woorden kiezen in welk kwartaal en voor welke werknemer hij de vermindering toepast.

        Procedure

        Er is geen procedure voorzien voor de betrokken werkgever. De toepassing wordt eenvoudigweg gevraagd door het vermelden van de correcte verminderingscode op de driemaandelijkse DmfA-aangifte.

        Cumulatie

        De doelgroepvermindering voor "eerste aanwervingen" kan niet gecumuleerd worden met een andere doelgroepvermindering maar wel met de structurele vermindering en met de Sociale Maribel. Het totale bedrag van deze verminderingen mag de verschuldigde patronale basisbijdragen echter nooit overschrijden.