Structurele bijdragevermindering

Doelstelling

De structurele lastenverlaging beoogt de arbeidsintensiteit van de economische groei te verhogen door de bruto loonkost van de werkgever te verlagen.  Het gaat dus duidelijk om een tewerkstellingsmaatregel, en niet om een subsidie die als doel zou hebben om de lonen van de werknemers te verhogen.  De gebruikte techniek is een verlaging van de patronale bijdragen die de werkgever moet betalen voor de sociale zekerheid.  Aan het brutoloon van de werknemer wordt dus niet geraakt.

Deze vermindering is structureel in de zin dat ze in principe wordt toegekend aan iedere in dienst zijnde werknemer zonder dat die aan speciale voorwaarden moet voldoen, en dat ze onbeperkt in tijd wordt toegekend.  Het is dus een driemaandelijks terugkerende vermindering aan te betalen bijdragen.

Voor welke werkgevers?

De structurele lastenverlaging kan ingeroepen worden door alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan alle regelingen (takken) van de sociale zekerheid.  Het gaat dus om zo goed als alle werkgevers van de private sector

Voor welke werknemers?

Het gaat om alle werknemers die onderworpen zijn aan alle regelingen (takken) van de sociale zekerheid.  De meeste werknemers dus.

Omdat ze niet onderworpen zijn aan alle regelingen vallen de volgende werknemers echter af:

  • de meeste statutaire en contractuele personeelsleden van de openbare sector (enkele uitzonderingen, zoals bvb. de erkende maatschappijen voor het bouwen van sociale woningen niet te na gesproken);
  • de onthaalouders;
  • de jongeren tot 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden;
  • de gelegenheidswerknemers in land- en tuinbouw.

Het bedrag van de bijdragevermindering hangt af van de hoogte van het refertekwartaalloon. Dit is het brutoloon over een kwartaal, rekening houdend met de periode van tewerkstelling en de eventuele deeltijdse prestaties en afwezigheden. 

De gedetailleerde berekeningswijze is terug te vinden in de onderrichtingen aan de werkgevers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, onder de rubriek "Bijdrageverminderingen".