Vormvereisten voor het geldig afsluiten van een arbeidsovereenkomst

Op deze pagina

  Voor de geldigheid van een arbeidsovereenkomst is in beginsel geen geschrift vereist, waardoor het principieel dus mogelijk is om een arbeidsovereenkomst mondeling aan te gaan. 

  Bepaalde arbeidsovereenkomsten en/of bedingen van de arbeidsovereenkomst moeten echter schriftelijk worden aangegaan. In deze gevallen zijn de partijen dus verplicht om een schriftelijke overeenkomst af te sluiten. 

  Men kan aan de vereiste van een geschrift voldoen hetzij door een papieren overeenkomst op te stellen, hetzij door een elektronische arbeidsovereenkomst af te sluiten. 

  Arbeidsovereenkomsten en bedingen waarvoor een geschrift vereist is 

  De werkgever en werknemer zijn verplicht om onder meer de volgende arbeidsovereenkomsten schriftelijk aan te gaan:

  Daarnaast moeten o.a. ook het concurrentiebeding, het scholingsbeding en het delcrederebeding verplicht schriftelijk worden afgesloten.

  Schriftelijke vaststelling voor werk in het buitenland 

  Werknemers die in het kader van hun arbeidsprestaties een opdracht van langer dan een maand in het buitenland vervullen, moeten vóór hun vertrek naar het buitenland beschikken over een schriftelijk document, in papieren of elektronische vorm, waarin het volgende wordt vermeld:

  • de arbeidsduur van het in het buitenland verrichte werk;
  • de munt waarin het loon zal betaald worden;
  • de eventuele voordelen verbonden aan de opdracht in het buitenland;
  • in voorkomend geval de voorwaarden van repatriëring van de werknemer.